รู้หรือยัง ! คุณสามารถตรวจสอบว่าใครใดบ้างที่เข้าถึงข้อมูลทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนได้ ที่สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : ไพศาล สามิภัตย์

รู้หรือยัง ! คุณสามารถตรวจสอบว่าใครใดบ้างที่เข้าถึงข้อมูลทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนได้ ที่สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : ไพศาล สามิภัตย์

     สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เป็นสิทธิที่ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแสดงคำขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้จากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานเอกชน เมื่อไม่นานมานี้ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ได้ออกประกาศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งแสดงรายละเอียดว่ามีใคร หรือหน่วยงานใดที่เข้าถึงข้อมูลเราบ้าง ซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ทั้งรูปแบบออนไลน์หรือที่สำนักบริหารทะเบียนได้โดยตรง

     สำนักบริหารการทะเบียน คือ หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร บัตรประจำตัวประชาชน กฎหมายว่าด้วยสัญชาติและการทะเบียนอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการบริหารจัดการฐานข้อมูลกลาง เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้ง ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

      พระราชบัญญัติกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 30 ได้กำหนดให้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิในการเข้าถึงและและขอสำเนา (Right of Access) ซึ่งสิทธินี้เป็นสิทธิที่ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแสดงคำขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่ผู้ควบคุมเก็บรวมรวมไว้ เพื่อตรวจสอบและรับรู้รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และสามารถขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมได้เก็บรวบรวมไว้ นอกจากนี้ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ หากเป็นกรณี

     1) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลพิสูจน์ได้ว่าการปฏิเสธนั้นเป็นไปตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล

     2) คำขอนั้นขัดต่อสิทธิหรือเสรีภาพของผู้อื่น เช่น ความลับทางการค้า มีข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูล เป็นต้น

      นอกจากนี้ การขอเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวยังเป็นไปตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ว่าด้วยการคุ้มครองและการจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร พ.ศ. 2561 ที่กำหนดให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้เปิดเผยข้อมูลทะเบียนราษฎร พร้อมหลักฐานต่อนายทะเบียน ณ สำนักทะเบียนกลาง หรือหน่วยงานบริการงานทะเบียนอื่นแห่งใดก็ได้

       สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ได้ให้สิทธิในการเข้าถึงและขอสำเนาแสดงรายละเอียดว่าบุคคลใดบ้างที่ได้เข้าถึงและเข้าใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ในข้อมูลทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนของตน ซึ่งในการขอเข้าใช้สิทธิ เจ้าของข้อมูลหรือผู้ที่ทำการแทน สามารถขอใช้สิทธิ โดยการเดินทางไปที่ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองได้โดยตรง หรือ จะยื่นขอใช้สิทธิผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. การขอตรวจสอบการเข้าถึงหรือเข้าใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้อง จะต้องกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่สำนักทะเบียนกลางกำหนด เขียนด้วยลายมือ หรือพิมพ์เอกสาร โดยระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
  1. ชื่อ นามสกุล
  2. เลขประจำตัวประชาชน
  3. ที่อยู่ในการติดต่อ/ส่งเอกสารผลการตรวจสอบ
  4. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางสื่อสารเพิ่มเติม
  5. ความเสียหายที่เกิดขึ้น
  6. ช่วงเวลาที่ต้องการตรวจสอบ ซึ่งต้องระบุให้ชัดเจน เช่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565)
 1. การแนบเอกสารประกอบตามหนังสือคำร้อง ประกอบด้วย
  2.1 สำเนาหลักฐานการลงบันทึกประจำวัน
  2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร้อง
 2. ผู้ร้องจะต้องแนบแบบฟอร์มการขอตรวจสอบและเอกสารแนบส่งไปยังที่อยู่โดย เรียน ผู้อำนวยการทะเบียนกลางสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เลขที่ 59 หมู่ที่ 11 ถนนลำลูกกา ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 หรือส่งมาที่ E-mail : [email protected]
วิทยากร E-Larning-13
ไพศาล สามิภัตย์
ที่ปรึกษากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จาก PDPA Thailand