เอกสารที่ HR ทุกองค์กรต้องมี ดาวน์โหลดฟรี PDPA Guideline กับการคุ้มครองแรงงานสำหรับสถานประกอบการ

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : Arthit Sriboonrueng

เอกสารที่ HR ทุกองค์กรต้องมี ดาวน์โหลดฟรี PDPA Guideline กับการคุ้มครองแรงงานสำหรับสถานประกอบการ

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : Arthit Sriboonrueng

สถานประกอบการทุกแห่งต่างตกอยู่ภายใต้อำนาจใช้บังคับของกฎหมายใหม่อย่าง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือ PDPA ที่สร้างความสับสนไม่แน่นอนให้กับองค์กร โดยเฉพาะฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) ด่านหน้าในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรในองค์กร คนที่สนใจยื่นสมัครงาน หรือแม้กระทั่งบุคลากรที่ออกไปแล้ว เป็นแผนกที่มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสูงที่สุดแห่งหนึ่ง ด้วยเหตุผลหลักเพื่อสิทธิประโยชน์ของแรงงานที่ทำงานให้กับสถานประกอบการนั้น ๆ แผนกทรัพยากรมนุษย์ เจ้าของสถานประกอบการ ตลอดจนผู้บริหารผู้มีอำนาจของสถานประกอบการ จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในตัวบทกฎหมาย PDPA และแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายอย่างถูกต้องและเหมาะสม เมื่อดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

และอีกมุมหนึ่ง พนักงาน ลูกจ้าง แรงงานในสถานประกอบการ ต่างมีสถานะเป็น “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” จึงสมควรได้รับการคุ้มครอง และมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองตามที่กฎหมาย PDPA บัญญัติด้วยเช่นกัน

PDPA Guideline กับการคุ้มครองแรงงานสำหรับสถานประกอบการ
โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และ PDPA Thailand

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของสถานประกอบการภายใต้ความรับผิดชอบของกรมฯ ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 จึงจัดทำเอกสาร “แนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กับการคุ้มครองแรงงานสำหรับสถานประกอบการ” ขึ้นภายใต้ความร่วมมือจากสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย องค์กรไม่แสวงผลกำไร อันเกิดจากการรวมตัวกันของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยจำนวนกว่า 100,000 ราย และคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จาก PDPA Thailand

ขอขอบคุณ นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ที่ปรึกษาคณะทำงาน, และคณะทำงาน ได้แก่ อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช, อาจารย์สันต์ภพ พรพัฒนะกิจ, อาจารย์มยุรี ชวนชม, อาจารย์ดวงดาว สำนองสุข, และอาจารย์ณัฏฐ์ ธนวนกุล

ด้านผู้จัดทำและผู้เกี่ยวข้องหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวปฏิบัติตามตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กับการคุ้มครองแรงงานสำหรับสถานประกอบการ จะได้รับการจัดประเภทเป็นเครื่องมืออันทรงคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการทุกแห่งในการใช้ประกอบการดำเนินกิจการอย่างสอดคล้องกับกฎหมาย PDPA

แนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2566 กับการคุ้มครองแรงงานสำหรับสถานประกอบการ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับเอกสาร (เอกสารจะปรากฏเมื่อท่านกรอกข้อมุลครบถ้วนและกด submit)