pdpa+ECommerce

ข้อมูลเพิ่มเติม

PDPA for E-Commerce

หลักสูตร Internal Audit ที่จะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจในเรื่องของการตรวจสอบภายในองค์กรให้เป็นไปตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสามารถวางแผนการตรวจสอบภายใน อย่างถูกต้องและเหมาะสม


ความพิเศษของหลักสูตร PDPA for E-Commerce

 • ออกแบบเพื่อให้คนองค์กรสามารถลงมือทำตาม PDPA ได้เอง
 • สอนโดยวิทยากร  และผู้เชี่ยวชาญ ระดับที่ปรึกษาจาก PDPA Thailand
 • อบรมออนไลน์ผ่านระบบ E-Learning เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ทบทวนได้ตลอดระยะเวลาหลักสูตร
 • เรียนจบ สอบผ่านได้รับวุฒิบัตร (Certificate) จาก ICDL Thailand


คอร์สนี้เหมาะกับใคร

  • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)
  • เจ้าของธุรกิจ E-Commerce
  • ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารจัดการ E-Commerce
  • ที่ปรึกษาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Consultant)

เนื้อหาหลักสูตร :

 • ธุรกิจพาณิชย์อิเล้กทรอนิกส์คืออะไร
 • ข้อมูลส่วนบุคคลในบริบทของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการรั่วไหลของข้อมูลกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิของเจ้าของข้อมูล
 • คุ๊กกี้
 • การเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • กรณีศึกษา : วิเคราะห์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลในบริบทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

วีดีโอ E-learning ตัวอย่าง :

 

หลักสูตร+pdpa

pdpa+ECommerce

PDPA in Action E-learning PDPA for E-Commerce

3,000.00฿

5/5

หลักสูตร PDPA for E-Commerce จะช่วยให้ผู้เรียนที่ทำงานในฝ่ายขาย หรือผู้เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการทำงานได้อย่างเหมาะสมตามกฎหมาย PDPA