ข้อมูลเพิ่มเติม

RoPA (Record of Processing Activities)

หลักสูตรการจัดทำกิจกรรมประมวลผล (RoPA ) Keys สำคัญของด้วยเรื่อง จะผิด! ไม่ผิดPDPA ก็ตรงนี้ ! สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเป็นที่ปรึกษา ตรวจสอบด้าน PDPA โดยเฉพาะ !


ความพิเศษของหลักสูตร RoPA (Record of Processing Activities)

  • ออกแบบเพื่อให้คนองค์กรสามารถลงมือทำตาม PDPA ได้เอง
  • สอนโดยวิทยากร  และผู้เชี่ยวชาญ ระดับที่ปรึกษาจาก PDPA Thailand
  • อบรมออนไลน์ผ่านระบบ E-Learning เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ทบทวนได้ตลอดระยะเวลาหลักสูตร
  • เรียนจบ สอบผ่านได้รับวุฒิบัตร (Certificate) จาก ICDL Thailand


คอร์สนี้เหมาะกับใคร

  • หัวหน้าฝ่ายจากทุกองค์กร
  • ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
  • ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 

หัวข้อการบรรยาย

ทบทวนความรู้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

บทที่ 1 ความหมาย ความสำคัญ และผู้เกี่ยวข้อง

1.1 ความหมาย

1.2 ความสำคัญ

1.3 ผู้เกี่ยวข้อง

บทที่ 2 ขอบเขตการบังคับใช้ และข้อยกเว้น

2.1 ขอบเขตการบังคับใช้

2.2 ข้อยกเว้น

บทที่ 3 ขั้นตอน และวิธีการลงบันทึก RoPA

3.1 ขั้นตอนในการลงบันทึก

3.2 วิธีการลงบันทึก RoPA

3.3 ตัวอย่างการลงบันทึก RoPA

บทที่ 4 การใช้ประโยชน์จาก RoPA

4.1 ประโยชน์ของ RoPA

4.2 การประยุกต์ใช้ประโยชน์จาก RoPA

บทที่ 5 บทกำหนดโทษ

5.1 บทลงโทษสำหรับ DC และ DP

5.2 การพิจารณาโทษทางปกครอง

บทที่ 6 ถาม-ตอบ

6.1 คำถามที่พบบ่อย

รวม 6 ตอน รวมเวลาทั้งหมด 2.30 ชั่วโมง

วีดีโอ E-learning ตัวอย่าง :

RoPA (Record of Processing Activities) : การบันทึกกิจกรรมการประมวลข้อมูลส่วนบุคคล
หลักสูตร+pdpa

RoPA (Record of Processing Activities)

3,000.00฿

5/5

หลักสูตรการจัดทำกิจกรรมประมวลผล (RoPA ) Keys สำคัญของด้วยเรื่อง จะผิด! ไม่ผิดPDPA ก็ตรงนี้ ! สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเป็นที่ปรึกษา ตรวจสอบด้าน PDPA โดยเฉพาะ !