แบบทดสอบ (Post Test) งานสัมมนา “Check ความถูกต้อง ปฏิบัติตาม PDPA อย่างมั่นใจ”

เมื่อองค์กรทำ PDPA แต่แน่ใจหรือยัง ? ว่าดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสอดคล้องครบถ้วนกับตัวกฎหมาย PDPA ในทุกมิติ
ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 – 17.00 น. ผ่าน Zoom Webinar

 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อร่วมตอบแบบสอบถาม มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. การสำรวจและเผยแพร่ผลการวิจัยเกี่ยวกับความความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามฐานการวิจัยและสถิติตามมาตรา 24 (1)
  2. การนำไปใช้ในการวางแผนและจัดการเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว, การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามฐานการวิจัยและสถิติตามมาตรา 24 (1) และ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย มาตรา 24 (5)

2. ในกรณีที่ท่านให้ความยินยอม ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อร่วมตอบแบบสอบถามในส่วนมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เพื่อการส่งข้อมูลข่าวสารทางการตลาดและบริการที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามฐานความยินยอม มาตรา 19 ประกอบ 24 วรรคหนึ่ง

3. ในกรณีที่ท่านให้ความยินยอมตามข้อ 2 และเป็นผู้ได้รับรางวัล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะใช้ข้อมูลเพื่อดำเนินการตามกิจกรรมมอบรางวัล ซึ่งเป็นไปตามฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย มาตรา 24 (5)

4. หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมชิงรางวัล

  1. ให้ความยินยอม เพื่อการส่งข้อมูลข่าวสารทางการตลาดและบริการที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
  2. ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
  3. รางวัลได้แก่e-Learning หลักสูตร "PDPA In Action e-Learning Fundamental of Personal Data Protection (PDPA)"
  4. การตัดสินของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นที่สุด

ท่านสามารถให้หรือไม่ให้ความยินยอมก็ได้ ในกรณีที่ท่านไม่ให้ความยินยอม ท่านยังคงสามารถทำแบบทดสอบต่อไปได้ แต่ท่านจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมร่วมชิงรางวัลได้

ท่านสามารถศึกษาประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ https://pdpathailand.info/Privacy-noticefor-questionnaires และท่านสามารถติดต่อเพื่อขอใช้สิทธิของท่านได้ที่ [email protected]

1 / 10

ข้อใดไม่ไช่หน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2 / 10

ลักษณะใดของ “การตรวจติดตามภายใน สำหรับ PDPA” ต่อไปนี้ กล่าวไม่ถูกต้อง

3 / 10

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ ประโยชน์ของการตรวจติดตามภายใน สำหรับ PDPA

4 / 10

ฐานกฎหมายอะไรที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพิกถอนเมื่อไรก็ได้ โดยไม่กระทบต่อสิทธิของเจ้าของข้อมูล

5 / 10

ข้อใดกล่าวถูกที่สุด เกี่ยวกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวกับการสร้างเสริมความตระหนักรู้

6 / 10

ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติที่จำเป็นของ DPO

7 / 10

ข้อใดให้ความหมายของ “การตรวจประเมินภายใน สำหรับ PDPA” ได้ดีที่สุด

8 / 10

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

9 / 10

เมื่อมีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลควรแจ้ง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อไร

10 / 10

ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ ตามมาตรา 28

Your score is

0%

PDPA Consultant

บริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย การบริหารจัดการ กระบวนการทำงาน และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้เชี่ยวชาญ

PDPA Audit

ให้คำปรึกษา ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตรวจสอบการทำงาน กระบวนการบริหาร การจัดการ รวมถึงอบรมบุคลากรภายในองค์กรอย่างครบวงจร

DPO Services

บริการด้านเจ้าหน้าคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ DPO แก่คณะทำงานผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (DC) หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (DP) รวมถึงพนักงานภายในองค์กร

PDPA E-learning

หลักสูตรออนไลน์ที่ออกแบบเนื้อหาความรู้ด้าน PDPA อย่างครบถ้วนและครอบคลุม เข้าใจง่ายช่วยให้องค์กรเข้าใจPDPA อย่างง่ายดาย สะดวกประหยัดเวลา

PDPA Public Training

จัดอบรมและ Workshop กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเจาะลึก ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในดำเนินงานภายใต้กฎหมายได้อย่างถูกต้อง

PDPA Inhouse Training

บริการอบรมภายในด้วยหลักสูตรบรรยาย และ workshop ที่ออกแบบเฉพาะองค์กรของคุณ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล