การปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรธุรกิจ

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : suwatthana24

การปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรธุรกิจ

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : suwatthana24

ผู้แต่ง: กิตสุรณ สังขสุวรรณ์

สถาบัน: มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี: 2562

 

บทคัดย่อ: ในปัจจุบันนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลมีบทบาทและความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง หน่วยงานรัฐและเอกชนล้วนอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลในการพิสูจน์ ติดต่อ ค้นหา และระบุตัวตนของบุคคล แม้แต่องค์กรธุรกิจก็จำต้องอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลในการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการกิจการของตน แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลมักถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด อีกทั้งมีการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มมากขึ้น การกระทำดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และถือเป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคล องค์กรธุรกิจจำต้องกำหนดมาตรการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น แนวคิดหรือทฤษฎี “Hard Law and Soft Law in Corporate Governance” ควรถูกนำมาปรับใช้ในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรธุรกิจ โดย Hard Law หรือกฎหมายที่ถูกบัญญัติขึ้นโดยรัฐควรถูกนำมาปรับใช้ควบคู่กับ Soft Law หรือระเบียบข้อบังคับที่ถูกกำหนดขึ้นโดยสังคมหรือองค์กรธุรกิจ เพื่อให้การจัดการบริหารธุรกิจหรือการแก้ไขปัญหาในองค์กรธุรกิจเกิดประสิทธิภาพสูงสุด บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาและกำหนดมาตรการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับองค์กรธุรกิจและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บทความนี้ยังวิเคราะห์ถึงการนำแนวคิด “Hard Law and Soft Law in Corporate Governance” มาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอีกเช่นกัน

Link เนื้อหา: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/kkbsjournal/article/view/191090

Link file: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/kkbsjournal/article/view/191090/153611

Share :