Events

public training

CRM คืองานที่ต้องเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งและมีการใช้ข้อมูลส่วนตัวจำนวนมาก มีโอกาศที่เจ้าของข้อมูลจะข้อใช้สิทธิและลูกค้าคงไม่พอใจหากบริษะทของคุณไม่ทำตาม PDPA ไม่อยากเสียลูกค้าไปเพราะไม่เข้าใจ PDPA ต้องเรียน
7 เมษายน 2023 – 7 เมษายน 2023
09:00 – 17:00
โรงแรม Ambassador Hotel bangkok

Online Events

สัมนา การปฏิบัติตามแนวทาง พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562 สำหรับ บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์
3 มีนาคม 2023 – 3 มีนาคม 2023
10:00 – 12:00
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา