เอกสารที่ HR ทุกองค์กรต้องมี ดาวน์โหลดฟรี PDPA Guideline กับการคุ้มครองแรงงานสำหรับสถานประกอบการ

     สถานประกอบการทุกแห่งต่างตกอยู่ภายใต้อำนาจใช้บังคับของกฎหมายใหม่อย่าง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือ PDPA ที่สร้างความสับสนไม่แน่นอนให้กับองค์กร โดยเฉพาะฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) ด่านหน้าในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรในองค์กร คนที่สนใจยื่นสมัครงาน หรือแม้กระทั่งบุคลากรที่ออกไปแล้ว เป็นแผนกที่มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสูงที่สุดแห่งหนึ่ง ด้วยเหตุผลหลักเพื่อสิทธิประโยชน์ของแรงงานที่ทำงานให้กับสถานประกอบการนั้น ๆ แผนกทรัพยากรมนุษย์ เจ้าของสถานประกอบการ ตลอดจนผู้บริหารผู้มีอำนาจของสถานประกอบการ จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในตัวบทกฎหมาย PDPA และแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายอย่างถูกต้องและเหมาะสม เมื่อดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และอีกมุมหนึ่ง พนักงาน ลูกจ้าง แรงงานในสถานประกอบการ ต่างมีสถานะเป็น “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” จึงสมควรได้รับการคุ้มครอง และมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองตามที่กฎหมาย PDPA บัญญัติด้วยเช่นกัน
PDPA Guideline กับการคุ้มครองแรงงานสำหรับสถานประกอบการ
โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และ PDPA Thailand
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของสถานประกอบการภายใต้ความรับผิดชอบของกรมฯ ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 จึงจัดทำเอกสาร “แนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กับการคุ้มครองแรงงานสำหรับสถานประกอบการ” ขึ้นภายใต้ความร่วมมือจากสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย องค์กรไม่แสวงผลกำไร อันเกิดจากการรวมตัวกันของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยจำนวนกว่า 100,000 ราย และคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จาก PDPA Thailand
ขอขอบคุณ นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ที่ปรึกษาคณะทำงานและคณะทำงาน ได้แก่ อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดชอาจารย์สันต์ภพ พรพัฒนะกิจอาจารย์มยุรี ชวนชมอาจารย์ดวงดาว สำนองสุข, และอาจารย์ณัฏฐ์ ธนวนกุล
ด้านผู้จัดทำและผู้เกี่ยวข้องหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวปฏิบัติตามตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กับการคุ้มครองแรงงานสำหรับสถานประกอบการ จะได้รับการจัดประเภทเป็นเครื่องมืออันทรงคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการทุกแห่งในการใช้ประกอบการดำเนินกิจการอย่างสอดคล้องกับกฎหมาย PDPA
แนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กับการคุ้มครองแรงงานสำหรับสถานประกอบการ

PDPA Consultant

บริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย การบริหารจัดการ กระบวนการทำงาน และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้เชี่ยวชาญ

PDPA Audit

ให้คำปรึกษา ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตรวจสอบการทำงาน กระบวนการบริหาร การจัดการ รวมถึงอบรมบุคลากรภายในองค์กรอย่างครบวงจร

DPO Services

บริการด้านเจ้าหน้าคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ DPO แก่คณะทำงานผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (DC) หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (DP) รวมถึงพนักงานภายในองค์กร

PDPA E-learning

หลักสูตรออนไลน์ที่ออกแบบเนื้อหาความรู้ด้าน PDPA อย่างครบถ้วนและครอบคลุม เข้าใจง่ายช่วยให้องค์กรเข้าใจPDPA อย่างง่ายดาย สะดวกประหยัดเวลา

PDPA Public Training

จัดอบรมและ Workshop กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเจาะลึก ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในดำเนินงานภายใต้กฎหมายได้อย่างถูกต้อง

PDPA Inhouse Training

บริการอบรมภายในด้วยหลักสูตรบรรยาย และ workshop ที่ออกแบบเฉพาะองค์กรของคุณ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล