นโยบายคลาวด์และการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลในระบบคลาวด์ระหว่าง สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และอาเซียน : มุมมอง ของไทย

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : suwatthana24

นโยบายคลาวด์และการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลในระบบคลาวด์ระหว่าง สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และอาเซียน : มุมมอง ของไทย

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : suwatthana24

ผู้แต่ง: สราวุธ ปิติยาศักดิ์

สถาบัน: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปี: 2562

 

บทคัดย่อ: การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล 2) เปรียบเทียบนโยบายคลาวด์และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศต่าง ๆ และ 3) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระบบคลาวด์ในประเทศไทย โดยศึกษา ข้อมูลเอกสาร สัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับคลาวด์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวม 10 ท่าน และ สนทนากลุ่มภาคราชการ ภาคเอกชน ภาควิชาการและภาคประชาสังคม 20 ท่าน ผลการศึกษาวิเคราะห์พบ ว่า 1) ทุกประเทศในกลุ่มประเทศโออีซีดีและสหภาพยุโรปมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2) ประเทศ ส่วนใหญ่ในกลุ่มประเทศเอเปกมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายของรัฐบาลมีส่วนสำคัญในการ สนับสนุนการใช้งานคลาวด์ และ 3) การขยายหลักดินแดนของกฎข้อบังคับของสหภาพยุโรปมีผลกระทบต่อ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้ให้บริการคลาวด์) นอกสหภาพยุโรปที่ประมวล ผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลในสหภาพยุโรป ฉะนั้น กฎหมายที่บังคับใช้เฉพาะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ที่อยู่ในประเทศไทยจึงไม่เพียงพอกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระบบคลาวด์ การวิจัยนี้จึงเสนอให้ไทย จัดทำกรอบธรรมาภิบาลของข้อมูลและจำแนกข้อมูลออกเป็นประเภทอย่างชัดเจนเพื่อการจัดการและการใช้ ข้อมูลแต่ละประเภทในระบบคลาวด์อย่างเหมาะสม เร่งรัดบัญญัติกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และขยายขอบเขตบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่นอก ประเทศไทยซึ่งได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายในประเทศไทยไว้ในร่างกฎหมายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล

Link เนื้อหา: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/stouj/article/view/206766

Link file: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/stouj/article/view/206766/143720

บริการของเรา

PDPA Consultant

บริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย การบริหารจัดการ กระบวนการทำงาน และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้เชี่ยวชาญ

PDPA Audit

ให้คำปรึกษา ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตรวจสอบการทำงาน กระบวนการบริหาร การจัดการ รวมถึงอบรมบุคลากรภายในองค์กรอย่างครบวงจร

DPO Services

บริการด้านเจ้าหน้าคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ DPO แก่คณะทำงานผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (DC) หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (DP) รวมถึงพนักงานภายในองค์กร

PDPA E-learning

หลักสูตรออนไลน์ที่ออกแบบเนื้อหาความรู้ด้าน PDPA อย่างครบถ้วนและครอบคลุม เข้าใจง่ายช่วยให้องค์กรเข้าใจPDPA อย่างง่ายดาย สะดวกประหยัดเวลา

PDPA Public Training

จัดอบรมและ Workshop กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเจาะลึก ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในดำเนินงานภายใต้กฎหมายได้อย่างถูกต้อง

PDPA Inhouse Training

บริการอบรมภายในด้วยหลักสูตรบรรยาย และ workshop ที่ออกแบบเฉพาะองค์กรของคุณ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล

บทความที่เกี่ยวข้อง