นโยบายคลาวด์และการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลในระบบคลาวด์ระหว่าง สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และอาเซียน : มุมมอง ของไทย

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : suwatthana24

นโยบายคลาวด์และการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลในระบบคลาวด์ระหว่าง สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และอาเซียน : มุมมอง ของไทย

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : suwatthana24

ผู้แต่ง: สราวุธ ปิติยาศักดิ์

สถาบัน: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปี: 2562

 

บทคัดย่อ: การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล 2) เปรียบเทียบนโยบายคลาวด์และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศต่าง ๆ และ 3) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระบบคลาวด์ในประเทศไทย โดยศึกษา ข้อมูลเอกสาร สัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับคลาวด์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวม 10 ท่าน และ สนทนากลุ่มภาคราชการ ภาคเอกชน ภาควิชาการและภาคประชาสังคม 20 ท่าน ผลการศึกษาวิเคราะห์พบ ว่า 1) ทุกประเทศในกลุ่มประเทศโออีซีดีและสหภาพยุโรปมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2) ประเทศ ส่วนใหญ่ในกลุ่มประเทศเอเปกมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายของรัฐบาลมีส่วนสำคัญในการ สนับสนุนการใช้งานคลาวด์ และ 3) การขยายหลักดินแดนของกฎข้อบังคับของสหภาพยุโรปมีผลกระทบต่อ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้ให้บริการคลาวด์) นอกสหภาพยุโรปที่ประมวล ผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลในสหภาพยุโรป ฉะนั้น กฎหมายที่บังคับใช้เฉพาะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ที่อยู่ในประเทศไทยจึงไม่เพียงพอกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระบบคลาวด์ การวิจัยนี้จึงเสนอให้ไทย จัดทำกรอบธรรมาภิบาลของข้อมูลและจำแนกข้อมูลออกเป็นประเภทอย่างชัดเจนเพื่อการจัดการและการใช้ ข้อมูลแต่ละประเภทในระบบคลาวด์อย่างเหมาะสม เร่งรัดบัญญัติกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และขยายขอบเขตบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่นอก ประเทศไทยซึ่งได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายในประเทศไทยไว้ในร่างกฎหมายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล

Link เนื้อหา: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/stouj/article/view/206766

Link file: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/stouj/article/view/206766/143720

Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง

หลักการประมวลผล “ประวัติอาชญากรรม” ถูกหลัก ปลอดภัย ไม่ละเมิด PDPA