หลักสูตร Data Flow Diagram (DFD)

เนื้อหาวิชาและเวลาในการเรียน​

บทที่ 1 Data Inventory Mapping

บทที่ 2 Data Flow Diagram
– ความหมายและความสำคัญของข้อมูล
– ประโยชน์ของ DFD ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
– โครงสร้าง DFD Swim-lane Diagram/Cross-Functional Process
– โครงสร้าง DFD Swim-lane Diagram/Cross-Functional Process
– Workshop 1.0 HR การสรรหาจ้างงาน
– Workshop 2.0 IT การลงทะเบียนเพื่อสมัครบริการเกมส์ออนไลน์
– Workshop 3.0 Cold Call Cold Email
– Workshop 4.0 รับสมัครสมาชิก + วัดผลทางการตลาด

บทที่ 3 บทบาทหน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูล