วิทยากรของเรา

รองประธานและประธานคณะกรรมการรัฐกิจสัมพันธ์สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
นายกสมาคมผู้ตรวจสอบ
และให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย
และผู้ก่อตั้ง PDPA Thailand

Chief Consultant & Auditor บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด
กรรมการและเลขาธิการสมาคมผู้ตรวจสอบ
และให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
และผู้อำนวยการศูนย์กฏหมายเพื่อการพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อุปนายกสมาคมผู้ตรวจสอบ
และให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย

ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และที่ปรึกษาและวิทยากรจาก PDPA Thailand

ทนายความ ที่ปรึกษาและวิทยากรจาก PDPA Thailand
กรรมการและวิชาการสมาคมผู้ตรวจสอบ
และให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย