หลักสูตร Fundamental of Personal Data Protection

เนื้อหาวิชาและเวลาในการเรียน​

Fundamental of Personal Data Protection
รวม 3 ชั่วโมง 50 นาที
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
– ความเป็นมาและความสำคัญ
– บทนิยามและสิ่งสำคัญที่ควรรู้

บทที่ 2 สาระสำคัญของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
– หลักการเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
– ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บทที่ 3 สิทธิของเจ้าของข้อมูล
– ความรับผิดและโทษ

บทที่ 4 การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและกรณีศึกษา