หลักสูตร PDPA Documentation Preparation

เนื้อหาวิชาและเวลาในการเรียน​

PDPA Documentation Preparation
รวม 3 ชั่วโมง 16 นาที

  • บทที่ 1 สรุปสาระสำคัญกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • บทที่ 2 บทบาทหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อส่วนบุคคล
  • บทที่ 3 บทบาทหน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูล
  • บทที่ 4 บทกำหนดโทษ
  • บทที่ 5 การจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมายให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล