หลักสูตร PDPA for SMEs

เนื้อหาวิชาและเวลาในการเรียน​

PDPA for SMEs
รวม 53 นาที

  • บทที่ 1 นิยามของ SMEs
  • บทที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับ SMEs
  • บทที่ 3 ภาพรวมผลกระทบของ PDPA ต่อ SMEs
  • บทที่ 4 ประเภทธุรกิจของ SMEs ที่ควรปฏิบัติให้สอดคล้องกับ PDPA
  • บทที่ 5 บทบาทและหน้าที่หน่วยงานภายในของ SMEs ต่อการปฏิบัติตาม PDPA
  • บทที่ 6 การบริหารจัดการ PDPA ของ SMEs