แนวปฏิบัติ PDPA ต่อธุรกิจการโรงแรมและที่พัก ROADSHOW TO PHUKET 2023