ระบบประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) : ข้อเสนอแนะเพื่อการยกร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : suwatthana24

ระบบประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) : ข้อเสนอแนะเพื่อการยกร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : suwatthana24

ผู้แต่ง: เบญญาภา ช่างประดิษฐ์

สถาบัน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี: 2562

 

บทคัดย่อ: ระบบการประมวลผลแบบคลาวด์เป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญต่อทั้งผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปและเป็นเทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น องค์การระหว่างประเทศและนานาประเทศจึงปรับปรุงหรือออกกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้กฎหมายดังกล่าวสามารถนำไปบังคับใช้กับระบบการประมวลผลแบบคลาวด์ได้ ยกตัวอย่างเช่น สหภาพยุโรปออกกฎหมายฉบับใหม่ที่มีชื่อว่า “General Data Protection Regulation: GDPR” เป็นต้น สำหรับประเทศไทยแม้จะมีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายกลางในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในขณะนี้ แต่ก็ไม่สามารถใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลในระบบการประมวลผลแบบคลาวด์ที่ให้บริการโดยภาคเอกชนได้ เพราะพระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐเท่านั้น นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ยังไม่มีผลใช้บังคับอีกหลายฉบับ โดยฉบับล่าสุด คือ ฉบับที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2561 อย่างไรก็ตาม ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวยังไม่เหมาะสมที่จะบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลในระบบการประมวลผลแบบคลาวด์ และจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขในประเด็นต่างๆ เพิ่มเติม

 

Link เนื้อหา: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gradlawtujournal/article/view/139196

Link file: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gradlawtujournal/article/view/139196/138622

บริการของเรา

PDPA Consultant

บริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย การบริหารจัดการ กระบวนการทำงาน และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้เชี่ยวชาญ

PDPA Audit

ให้คำปรึกษา ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตรวจสอบการทำงาน กระบวนการบริหาร การจัดการ รวมถึงอบรมบุคลากรภายในองค์กรอย่างครบวงจร

DPO Services

บริการด้านเจ้าหน้าคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ DPO แก่คณะทำงานผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (DC) หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (DP) รวมถึงพนักงานภายในองค์กร

PDPA E-learning

หลักสูตรออนไลน์ที่ออกแบบเนื้อหาความรู้ด้าน PDPA อย่างครบถ้วนและครอบคลุม เข้าใจง่ายช่วยให้องค์กรเข้าใจPDPA อย่างง่ายดาย สะดวกประหยัดเวลา

PDPA Public Training

จัดอบรมและ Workshop กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเจาะลึก ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในดำเนินงานภายใต้กฎหมายได้อย่างถูกต้อง

PDPA Inhouse Training

บริการอบรมภายในด้วยหลักสูตรบรรยาย และ workshop ที่ออกแบบเฉพาะองค์กรของคุณ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล

บทความที่เกี่ยวข้อง