ปัญหากฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในธุรกิจประกันชีวิต

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : suwatthana24

ปัญหากฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในธุรกิจประกันชีวิต

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : suwatthana24

ผู้แต่ง: บรรเจิด ภาคาพันธุ์

สถาบัน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี: 2563

 

บทคัดย่อ: การประกอบธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่ต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ผู้เกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย บริษัทประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต บริษัทประกันภัยต่อ และบริษัทให้บริการจัดการค่าสินไหมทดแทน นอกจากนี้ประเทศเทศไทยได้มีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นกฎเกณฑ์ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการทั่วไปในลักษณะเดียวกันกับ General Data Protection Regulation ของสหภาพยุโรป แต่อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวยังมีบทบัญญัติที่อาจยังไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ รวมถึงเป็นปัญหาในการใช้ การตีความและการนำมาปฏิบัติ อันเป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตอีกหลายประการ ดังนั้นจึงควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ระหว่างประเทศ การใช้หรือการตีความกฎหมายให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของภาคธุรกิจ รวมถึงคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลควรร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยในการออกแนวปฏิบัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Link เนื้อหา: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gradlawtujournal/article/view/226745

Link file: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gradlawtujournal/article/view/226745/163708

Share :