ทะเบียนเข้าพัก (ร.ร.4) และบัตรผู้เข้าพัก (ร.ร.3) ที่โรงแรมต้องส่งให้กับกรมการปกครองและมีเก็บไว้เพื่อตรวจสอบ มีความเสี่ยงด้าน PDPA อย่างไร

จากบทความครั้งที่แล้ว เรื่อง เก็บข้อมูลผู้เข้าพักอย่างไ […]

รู้หรือยัง ! คุณสามารถตรวจสอบว่าใครใดบ้างที่เข้าถึงข้อมูลทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนได้ ที่สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

     สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เป็นสิทธิที่ใ […]