บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด ดำเนินการส่งมอบงาน รายงานฉบับสมบูรณ์ “โครงการจ้างศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”

เสร็จสมบูรณ์ พร้อมส่งมอบงาน สสว.. บริษัท ดิจิทัล บิสิเน […]

การสำคัญผิดในสาระสำคัญของข้อเท็จจริงในข้อยกเว้นความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และผลทางกฎหมายอาญา

ผู้แต่ง: ณภัทร์กมล ศรีสกุลภิญโญ ที่ปรึกษา: ณัชพล จิตติร […]