‘ธุรกิจเกม’ ต้องระวัง! ‘ละเมิดสิทธิผู้เยาว์’ ตามกฎหมาย PDPA และสิ่งที่ควรรู้เพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : pornpilast.su

‘ธุรกิจเกม’ ต้องระวัง! ‘ละเมิดสิทธิผู้เยาว์’ ตามกฎหมาย PDPA และสิ่งที่ควรรู้เพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : pornpilast.su

เด็กกับเกม’ อาจจะไม่ใช่การจับคู่ที่ถูกต้องนัก เนื่องจากในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่รู้จักคำว่า ‘E-Sport’ มากขึ้น ทั้งตระหนักได้ถึงรายได้ที่เกิดจากอุตสาหกรรมและผู้พัฒนาเกม รวมถึงอาชีพ เกมเมอร์’ ได้ทำให้สังคมได้ทราบว่า ในปัจจุบันมีการหารายได้จากกิจกรรมการเล่นเกมมากมาย เช่น สตรีมเมอร์ (Streamer) เกมแคสเตอร์ (Game Caster) และนักกีฬาอีสปอร์ต (E-sports Player) เป็นต้น ทั้งอายุผู้เล่นก็อาจจะไม่ใช่ เด็กๆ’ ตามกรอบความคิดแบบเดิม

อย่างไรก็ตาม เกม’ ก็ยังดูเหมือนเป็นหลุมดำที่ดูดกลืนเวลาของผู้เล่น โดยเฉพาะในทัศนะของผู้ปกครอง และทำให้อาการที่เรียกว่า ‘Gaming Disorder’ ที่เป็นเส้นแบ่งบางๆ ระหว่างเล่นเป็นกีฬากับอาการ ติดเกม’ โดยเฉพาะในเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและยังอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง ซึ่งยังเป็นปัญหาใหญ่ของธุรกิจเกมและร้านเกมที่จะต้องพัฒนารูปแบบเกมเชิงสร้างสรรค์ และสร้างค่านิยมใหม่ในการเล่นเกมให้เป็นมืออาชีพ มีความรับผิดชอบต่อเวลามากขึ้น แต่นั่นก็ยังเป็นเรื่องที่ รอได้’

แต่สิ่งที่จะรีรอไม่ได้ คือ ผู้ประกอบการด้านธุรกิจเกม ผู้จัดการแข่งขันการเล่นเกม (E-Sport) ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ หรือแม้แต่ ร้านเกม’ ที่ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนไปสู่การสร้าง ‘Community’ ของผู้เล่นเกม จะต้องทราบว่า กฎหมาย PDPA หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 บังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565  มีแง่มุมเกี่ยวกับสิทธิเด็กและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ที่ผู้ประกอบการด้านธุรกิจเกมจะต้องรู้และรับมือ

กฎหมายเพียงไม่กี่บรรทัดอาจส่งผลต่อทั้งธุรกิจ

เป็นที่ทราบดีว่า เด็กหรือผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะย่อมไม่สามารถทำธุรกรรมทางกฎหมายโดยปราศจากความยินยอมหรืออนุญาตจากผู้ปกครอง ขณะเดียวกันสิทธิเด็กเป็นสิ่งที่กฎหมายคุ้มครองแต่โดยทั่วไปก็มุ่งเน้นควบคุมการทำธุรกรรมต่างๆ

แต่สำหรับ กฎหมาย PDPA ที่มีสาระหลักคือ การคุ้มครอง ‘ข้อมูลส่วนบุคคล’ ซึ่งโดยทั่วไปจะต้อง ขอความยินยอม จากเจ้าของข้อมูลในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย หากไม่ดำเนินการถือว่าละเมิดกฎหมาย

โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล เด็กหรือผู้เยาว์ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย PDPA มาตรา 20 ระบุว่า ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ซึ่งยัง ‘ไม่บรรลุนิติภาวะหรือไม่มีฐานะเสมือนดังบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ดำเนินการ ดังนี้

1.ในกรณีที่การให้ความยินยอมของผู้เยาว์ไม่ใช่ธุรกรรมทางกฎหมาย หรือส่งผลที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือจิตใจ ผู้เยาว์อาจให้ความยินยอมโดยลำพังได้ แต่ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ด้วย

2.กรณีที่ผู้เยาว์มีอายุไม่เกิน 10 ปี ให้ขอความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์

ขณะที่ กฎหมาย PDPA มาตรา 21 ธุรกิจเกมที่มีสถานะเป็น ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ต้องทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้  เว้นแต่ ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่นั้นให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและได้รับความยินยอมก่อน เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยแล้ว  หรือกฎหมายอื่นอนุญาตให้ทำได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง จะต้องมีการแจ้งให้เจ้าของข้อมูล ซึ่งในที่นี้คือ ต้องแจ้ง ‘ผู้ปกครอง’ ให้ทราบไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่เก็บรวบรวมทุกครั้ง

  1. ธุรกิจร้านเกม : การติดกล้องวงจรปิด CCTV ภายในร้านจะต้องมีป้ายแจ้งเตือน ‘CCTV Notice’ และประกาศความเป็นส่วนตัวในการติดตั้งกล้องวงจรปิดบันทึกภาพและวิดีโอเพื่อรักษาความปลอดภัยภายในร้านเกม ข้อมูลที่ได้จากการกล้องวงจรปิด ต้องไม่นำไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ และกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บ และกำหนดผู้เข้าถึงข้อมูล

 

  1. ผู้จัดการแข่งขันกีฬา E-Sport : การแข่งขันด้านทักษะการเล่นเกมหรือที่เรียกว่ากีฬา E-Sport ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia) ที่กระเเสของการเเข่งขัน E-Sport มาเเรงมากๆ ผู้คนที่ไม่เคยรู้จักวงการนี้ก็ได้มารู้จัก ทั้งทำให้เกิดโมเดลธุรกิจเเละสายงานใหม่ๆที่มากกว่าการเป็นนักกีฬา E-Sport และยังสร้างรายได้ให้ธุรกิจนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจกระแสแรงที่มีผู้ประกอบการหรือผู้จัดการแข่งขันหน้าใหม่ในเวทีทั้งระดับประเทศหรือระดับโลกเพิ่มมากขึ้น

 

ในด้านการเก็บใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลผู้แข่งขันที่ยังเป็นผู้เยาว์จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง และบางครั้งยังมีการถ่ายโอนหรือส่งต่อข้อมูลของผู้เล่นไปยังผู้จัดการแข่งขันในต่างประเทศ จึงจะต้องมีมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และประเทศที่ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นจะต้องมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีบรรทัดฐานที่เทียบเท่ากฎหมาย PDPA หรือสูงกว่าเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ ผู้จัดการแข่งขันด้าน E-Sport จึงต้องพิจารณาข้อกฎหมายอย่างละเอียดรอบคอบ

  1. ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ : ผู้ให้บริการเกมแพลตฟอร์มเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือที่ปัจจุบัน ซึ่งเกมได้ปรับรูปแบบเกมจอที่ที่เล่นกับอุปกรณ์ อาทิ มือถือ แทปเล็ต คอมพิวเตอร์พีซี ในรูปแบบเกมออนไลน์ และมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเด็กในกรณี เช่น การลงทะเบียนเล่นเกม (Register) การสร้างรหัสผู้เล่น (User) ที่โดยส่วนใหญ่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเด็ก คือ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เบอร์มือถือ อีเมล หรือบัญชีโซเชียลมีเดียต่างๆ ซึ่งแน่นอนว่าหากผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองด้วย แต่ปัจจุบันจะเห็นว่าเรื่องนี้ธุรกิจผู้ให้บริการเกมออนไลน์ยังไม่มีการจัดการในด้านนี้ ซึ่งสุ่มเสี่ยงมากที่จะเกิดการละเมิดข้อมูลเด็ก ตามข้อบัญญัติของกฎหมาย PDPA

 

ทั้งนี้ การละเมิดข้อมูลเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอาจเป็นความผิดอาญา ความผิดทางแพ่งที่ผู้ถูกละเมิดสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ และความผิดโทษปกครอง ดังนั้นผู้ให้บริการด้านธุรกิจเกมต่างๆ จะต้องให้ความสำคัญและมีการตีความข้อกฎหมายอย่างรอบคอบ ตลอดจนมีการดำเนินการด้านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมาย PDPA กำหนด   

 

Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง

กว่า 6 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีข่าวการหลุดรั่วของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมาก ทั้งจากการกระทำของแฮกเกอร์ที่เข้ามาเจาะระบบ ทั้งจากการป้องกันการหลุดรั่วของข้อมูลส่วนบุคคลที่หละหลวม PDPA Thailand และวันนี้เป็นวันครบรอบ 1 นับจากวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่กฎหมาย PDPA มีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบ PDPA Thailand จึงรวบรวมเหตุการณ์สำคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 จนถึง พ.ศ.2566 มาให้ดูกัน     เมษายน 2561 ข้อมูลลูกค้า True Move H หลุดรั่ว ฐานข้อมูลลูกค้า Truemove H ที่สมัครซื้อซิมพร้อมมือถือผ่าน iTruemart หลุดรั่วจำนวน 64,000 ราย ที่มา https://www.beartai.com/news/it-thai-news/233905   กันยายน 2563 โรงพยาบาลสระบุรี ถูกแรนซัมแวร์โจมตี “โรงพยาบาลสระบุรี” ถูกไวรัสแรนซัมแวร์ แฮกฐานข้อมูลระบบบริการผู้ป่วย ทำให้ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลประวัติเก่าหรือให้บริการออนไลน์ได้ ที่มา https://www.sanook.com/news/8248818/   กุมภาพันธ์ 2564 ที่ว่าการอำเภอถลาง ใช้กระดาษรียูส ด้านหลังเป็นใบสำเนามรณบัตร สาวจดทะเบียนสมรส ได้ใบเสร็จพ่วงมรณบัตร สาเหตุจากการใช้กระดาษรียูสในการออกใบเสร็จ แต่เคสนี้เจ้าหน้าที่เผลอนำใบสำเนามรณบัตรมาใช้ ที่มา https://www.thairath.co.th/news/local/south/2543643   สิงหาคม 2564 Bangkok Airways ถูกแรนซัมแวร์โจมตี สายการบิน Bangkok Airways ถูกแรนซัมแวร์โจมตี คนร้ายลอบขโมยข้อมูลลูกค้าออกไปได้กว่า 100GB ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล, เพศ, สัญชาติ, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่ และอีเมล รวมถึงข้อมูลอื่นๆ เช่น
เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวไกลไปมากทำให้การดำเนินการต่าง ๆเป็นไปอย่างสะดวกมากขึ้น ตั้งแต่การเดินทางรวมถึงกระบวนการทำงานต่าง ๆ ซึ่งหนึ่งในองค์กรที่มีการนำวิทยาการนำมาใช้ ได้แก่ สถานพยาบาลนั่นเอง ซึ่งปัจจุบันนั้นมีนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความสะดวกสบาย เช่น ใช้หุ่นยนต์ในการส่งแฟ้มเอกสารระหว่างแผนก หรือการใช้ระบบต่างเพื่อรวบรวมข้อมูลคนไข้ไว้ที่เดียวกันเพื่อสะดวกต่อการค้นหา ซึ่งกระบวนการหนึ่งที่มีการใช้งานได้แก่ การส่งต่อรูปถ่าย ซึ่งปัจจุบันนั้นวัตถุประสงค์หลัก ๆในการส่งรูปถ่ายจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการรักษาหรือติดตามอาการของผู้ป่วย ทั้งนี้ มันมีข้อสังเกตว่า ข้อมูลรูปถ่ายคนไข้เป็นข้อมูลอ่อนไหวหรือไม่ และหากจำเป็นต้องมีการใข้ข้อมูลภาพถ่ายจะต้องใช้อย่างไรเพื่อให้สอดคล้องตามหลักของ PDPA ข้อมูลรูปถ่ายคนไข้ถือว่าเป็นข้อมูลอ่อนไหวหรือไม่ จากที่เราทราบกับข้อมูลอ่อนไหว ได้แก่ข้อมูลเกี่ยวกับ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลภาพถ่ายคนไข้นั้นถือได้ว่าเป็นข้อมูลสุขภาพ ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561 ที่นี้เมื่อทราบว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว จึงจำเป็นต้องมีแนวหรือหลักการเพื่อให้การใช้ข้อมูลรูปถ่ายเป็นไปตามหลักของ PDPA หากจำเป็นต้องใช้ ต้องทำอย่างไร โดยหลักการของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลควรใช้ข้อมูลตราบเท่าที่จำเป็น เช่นกัน การใช้ข้อมูลรูปถ่ายคนไข้ก็ควรจะต้องมีการใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นเช่นกัน โดยเมื่อจำเป็นต้องมีการเก็บมูล จำเป็นต้องมีการขอความยินยอมก่อน รวมถึงมีการแจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลภาพถ่ายคนไข้ ซึ่งการแจ้งประกาศนั้นอาจจะมีเป็นการแจ้งเป็นประกาศความเป็นส่วนตัวของ คนไข้หรือลูกค้าตามแต่กรณี ต่อมาในการใช้งานหรือประมวลผลควรใช้เท่าที่จำเป็นซึ่งได้แก่ใช้เพื่อรักษาหรือติดตามอาการเท่านั้น ไม่ควรใช้เพื่อเหตุอื่น ถามว่าการเอารูปถ่ายคนไข้ให้หมอท่านอื่นดูได้หรือไม่ เพราะบางครั้งหมอที่เป็นเจ้าของไข้นั้นอาจจำเป็นต้องมีการนำภาพคนไข้ เพื่อปรึกษากับหมอท่านอื่น ตัวอย่างเช่น กรณีคนไข้มารักษาสิว เมื่อทำการรักษาแล้วหากพบว่าบริเวณที่รักษามีปัญหาขึ้นมา กรณีเช่นนี้หากเป็นไปเพื่อการรักษาและติดตามอาการก็สามารถทำได้ แต่ต้องมีการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงความจำเป็นดังกล่าว โดยอาจจะสื่อสารผ่านตัวประกาศความเป็นส่วนตัวได้เช่นกัน นอกจากนี้แล้วนั้นหมอที่เป็นเจ้าของคนไข้ต้องมีความระมัดระวังในการเผยแพร่รูปถ่ายคนไข้ด้วย แม้จะมีการแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือคนไข้แล้วก็ตาม โดยหมอที่เป็นเจ้าของไข้นั้น ควรมีความระมัดระวังในการที่จะไม่เผยแพร่ภาพถ่ายคนไข้ดังกล่าวไปสู่หมอ รวมถึงบุคลกรทางการแพทย์ที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับคนไข้ให้รับทราบ นอกจากนี้ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องมีความระมัดระวังอย่างยิ่ง เนื่องจากในปัจจุบันนั้นวิทยาการด้านการสื่อสารสามารถส่งต่อข้อมูลดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะมาจากช่องทางอีเมล Messenger เป็นต้น ทั้งนี้เมื่อมีการส่งข้อมูลรูปถ่ายคนไข้ไป จำต้องมีคำนึงถึงความปลอดภัยด้วย ตัวอย่าง ไม่ควรส่งรูปถ่ายคนไข้ผ่านช่องทางการสื่อสารสาธารณะ เช่น Line เป็นต้น หรือหากจำเป็นต้องมีการส่งจริง ๆก็ควรมีมาตรการในการป้องกันการเข้าถึงด้วยตัวอย่างเช่น อาจจะมีการส่งข้อมูลโดยมีการเข้ารหัส โดยส่งรหัสดังกล่าวไปให้ปลายทางรับทราบพียบท่านเดียวเท่านั้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวถึงมือผู้รับจริง และมีเพียงแต่ผุ้รับรหัสเท่านั้นที่จะสามารถเปิดดูข้อมูลที่เข้ารหัสไว้ได้ โดยภาพรวมนั้นสถานพยาบาลมีกิจกรรมหลาย ๆกิจกรรมที่มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มี่ความอ่อนไหว เช่น กิจกรรมการนำภาพถ่ายคนไข้มาใช้เพื่อติดตามผลการรักษาคนไข้ ทั้งนี้สามรถทำได้แต่จำเป็นต้องมีแนวทางหรือกระบวนการบางอย่างมาเป็นมาตรฐานในการส่งต่อข้อมูล นอกจากจะเพื่อความปลอดภัยของคนไข้
จากบทความครั้งที่แล้ว เรื่อง Hotel reservation ไม่เกี่ยวกับ PDPA จริงหรือ ? ที่ได้มีการกล่าวถึงกระบวนการการจองที่พักในหลายรูปแบบ เช่น เว็บไซต์ เอเย่น walk-in ในวันนี้เราจะมากล่าวถึงกระบวนการที่ต่อเนื่องกันคือ กระบวนการการรับส่งจากสนามบินหรือสถานที่ต่างๆ ไปยังโรงแรม ในบางกรณีผู้เข้าพักบางท่านอาจมีความต้องการใช้บริการรถรับส่งเพื่อให้รับจากสนามบินมายังโรงแรมเพื่อความสะดวกของผู้เข้าพัก รูปแบบการรับส่งที่สนามบินโดยทั่วไปสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ Inhouse limousine คือ กรณีที่โรงแรมมีบริการรับส่งด้วยตัวเอง Outsource limousine คือ กรณีที่โรงแรมมีการจ้างบริษัทรับส่งภายนอก ให้ดำเนินการรับส่งผู้เข้าพักแทนโรงแรม ในกรณีที่โรงแรมมีบริการรับส่งด้วยตัวเอง (Inhouse limousine)  โดยทั่วไปข้อมูลของผู้เข้าพักจะถูกโรงแรมเก็บมาแล้วจากขั้นตอนการจองห้องพัก แต่อาจมีการนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อเป็นการยืนยันตัวผู้เข้าพักอีกครั้ง การนำข้อมูลมาใช้ในกระบวนการนี้ โรงแรมต้องมีการระบุวัตถุประสงค์นี้เข้าไปในประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าพัก (Privacy notice) และแจ้งให้ผู้เข้าพักทราบในขั้นตอนการรับจองห้องพัก หรือจะแจ้งอีกครั้งเพื่อเป็นการแจ้งย้ำให้ผู้เข้าพักทราบก็ย่อมทำได้ นอกจากนี้ การที่โรงแรมนำข้อมูลมาใช้ประมวลผลในกระบวนการนี้สามารถใช้ฐานสัญญา ตามมาตรา 24(3) ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้ เนื่องจากเป็นการจำเป็นเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอก่อนการเข้าทำสัญญาใช้บริการ ในกรณีที่โรงแรมมีการจ้างบริษัทรับส่งภายนอก ให้ดำเนินการรับส่งผู้เข้าพักแทนโรงแรม หรือ Outsource limousine ทางโรงแรมอาจจะมีการส่งรายชื่อของผู้ที่จะเข้าพักให้กับบริษัท Outsource limousine ซึ่งเป็นนิติบุคคลภายนอก เช่น ข้อมูล ชื่อ นามสกุล รายละเอียดการเดินทางและการเข้าพัก เป็นต้น การที่โรงแรมมีการจ้างบริษัทภายนอกให้ดำเนินการด้านการรับส่ง บริษัทรับส่งนั้นทำตามภายในนามหรือภายใต้คำสั่งโรงแรมนั้น บริษัท Outsource limousine จึงมีสถานะเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) ซึ่งตามมาตรา 40 วรรค 2 กำหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลมีหน้าที่ต้องจัดให้มีข้อตกลงระหว่างกัน เพื่อควบคุมการดำเนินการตามหน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น ระหว่าง โรงแรมกับบริษัท Outsource limousine  ควรมีการทำข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement : DPA)  ทั้งนี้เพื่อช่วยให้คู่สัญญาซึ่งเป็นผู้ประมวลผล ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การกำหนดวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การกำหนดมาตรฐานในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลและขอบเขตในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยรายละเอียดของข้อตกลงการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล
thThai

ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบ