ม.อัสสัมชัญ จับมือ ดีบีซี กรุ๊ป ส่งเสริมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล วงการการศึกษาและภาคเอกชน

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

ม.อัสสัมชัญ จับมือ ดีบีซี กรุ๊ป ส่งเสริมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล วงการการศึกษาและภาคเอกชน

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

พิธีลงนามข้อตกลง (MoU) พิธีมอบหลักสูตรอบรมผ่านระบบออนไลน์
และงานสัมมนา “A Brief Sharing for Lasting Protection”

10 เมษายน 2567 ณ ห้อง Salle D’Expo
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (วิทยาเขตหัวหมาก), บางกะปิ, กรุงเทพมหานคร

ม.อัสสัมชัญ จับมือ ดีบีซี กรุ๊ป ส่งเสริมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
วงการการศึกษาและภาคเอกชน

       พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) เป็นกฎหมายที่มุ่งสนับสนุนสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ปกป้องคุ้มครองเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกรณีเกิดเหตุละเมิด หรือข้อมูลรั่วไหล โดยหลายประเทศทั่วโลกต่างมีกฎหมายเนื้อหาคล้ายคลึงกันนี้เพื่อสนับสนุนประชาชนในประเทศของตน ด้านองค์กรหากมีกระบวนการทำงานและมาตรการที่สอดคล้องกับกฎหมายนี้ จะช่วยตอบโจทย์ด้านมาตรฐาน และยกระดับความน่าเชื่อถือในระดับโลกได้ 

     บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด (DBC Group) มีความเข้าใจถึงความสำคัญของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยเป็นอย่างดี จึงขยับขยายเปิดแบรนด์ “PDPA Thailand” เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย PDPA ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ปรับปรุงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละรายด้วยความเชี่ยวชาญ โดยปัจจุบันเปิดบริการ ให้คำปรึกษา สอบทานการทำตามกฎหมาย อบรมเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ให้บริการเป็น DPO และหลักสูตรอบรมอื่น ๆ อีกหลากหลาย   

     ด้านมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (Assumption University) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเก่าแก่และมีชื่อเสียงยาวนานมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ บุคลากรมีความหลากหลาย และโดดเด่นด้วยหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยภายใต้การผลักดันจาก Thomas Aquinas School of Law มีความปรารถนาลงนามข้อตกลง MoU กับทาง DBC Group เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือในการสนับสนุนด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ PDPA และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

     ความร่วมมือนี้มุ่งเน้นสร้างการตระหนักรู้และความเข้าใจด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยและนานาชาติไปยังกลุ่มคนในวงการการศึกษา ซึ่งล้วนมีอิทธิพลต่อการพัฒนากำลังคนของประเทศ รวมถึงนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่กำลังจะก้าวไปเป็นผู้ประกอบการและลงสนามทำงานจริงในตลาดแรงงานเอกชนต่อไป

     เพื่อเริ่มต้นกิจกรรมระหว่างกันและเฉลิมฉลองโอกาสนี้ ทาง DBC Group ได้มอบหลักสูตรอบรมผ่านระบบออนไลน์ Fundamental of Personal Data Protection Act (พื้นฐานกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1,500 บัญชีผู้เรียน แก่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รวมมูลค่ากว่า 4,500,000 บาท

     นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังจัดสัมมนาร่วมกันภายใต้ชื่อ “A Brief Sharing for Lasting Protection” โดยคัดเลือกหัวข้ออย่างดีที่สุด ได้แก่ ความสำคัญของกฎหมาย PDPA, การบริหารจัดการเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, การทำ Data Mapping และ Data Inventory, การบริหารจัดการความยินยอม, การบริหารจัดการสิทธิของเจ้าของข้อมูลฯ, และการบริหารจัดการการแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุละเมิด ด้วยหวังว่าผู้ร่วมฟังงานสัมมนาจะเข้าใจในประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางการปฏิบัติได้มากยิ่งขึ้น