เตรียมเฮ (จริงหรือ?) เมื่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศ SME ไม่ต้องทำ RoPA

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : pornpilast.su

เตรียมเฮ (จริงหรือ?) เมื่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศ SME ไม่ต้องทำ RoPA

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : pornpilast.su

กฎหมายคุ้มครองสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่เรารู้จักกันในชื่อ กฎหมาย PDPA ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา  โดยมีบทบาทในการคุ้มครองและให้สิทธิแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบแก่องค์กรธุรกิจที่มีฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูล หรือผู้ประมวลผลข้อมูล     ในการดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสร้างมาตรฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เหตุด้วยปัจจุบันมีการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มมากขึ้นจนสร้างความเดือดร้อนให้กับหลายบุคคล ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.ฉบับนี้ทั้งสิ้น โดยหากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามย่อมมีบทลงโทษตามกฎหมาย

 

โดยธุรกิจ SME เป็นธุรกิจชนิดหนึ่งที่ทำการดำเนินกิจกรรมทางด้านการผลิต จำหน่าย ที่มีขนาดย่อม เป็นธุรกิจที่มีความเป็นอิสระ มีเอกชนเป็นเจ้าของไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพล ของบุคคล หรือธุรกิจอื่น มีต้นทุนในการดำเนินงานต่ำ และมีพนักงานจำนวนไม่เกิน สองร้อยคน หรือมีรายได้ต่อปีไม่เกินห้าร้อยล้านบาท

 

ทั้งนี้เราจะเห็นหลักการปฏิบัติสำหรับชาว SME มากมายที่จำเป็นต้องทำเพื่อให้ธุรกิจสอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ กฎหมาย PDPA …ล่าสุด! เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ได้มีประกาศจากคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้ชื่อว่า ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่องการยกเว้นการบันทึกรายการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการขนาดเล็ก พ.ศ. 2565”  มีกำหนดการให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  โดยธุรกิจขนาดเล็ก ถึงกลาง  หรือSMEs ได้รับการยกเว้นไม่ต้องดำเนินการทำ บันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Records of Processing Activity: RoPA)’

 

คุยกันให้เข้าใจง่ายๆ บันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Records of Processing Activity: RoPA)  เป็นสิ่งที่กฎหมาย PDPA กำหนดหน้าที่ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจัดให้มี ตามมาตรา 39 ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA เป็นส่วนที่จะช่วยให้องค์กรมีการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในมืออย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน รวมถึงแสดงภาพรวมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละกิจกรรมขององค์กรที่ชัดเจน และที่สำคัญองค์กรสามารถที่จะประเมินความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมที่มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการจัดทำบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (RoPA) เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ซึ่งจาก ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่องการยกเว้นการบันทึกรายการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการขนาดเล็ก พ.ศ. 2565มีกำหนดการให้SMEs ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำ RoPA คืออยู่ในประเภทดังต่อไปนี้

ถึงแม้จะมีประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่องการยกเว้นการบันทึกรายการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับธุรกิจ SMEs แล้ว แต่ก็อย่าพึ่งดีใจไป ! ไม่ใช่ SMEs ทั้งหมดจะได้รับการยกเว้นว่าไม่ต้องทำ RoPA นะครับ เพราะคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดเงื่อนไขในการละเว้น RoPA ดังนี้ ‘ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการขนาดเล็กที่ได้รับการยกเว้น จะต้องไม่เป็นผู้ให้บริการที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เว้นแต่จะเป็นผู้ให้บริการร้านอินเตอร์เน็ต ที่ได้รับการยกเว้น’ ดังนั้นมาเช็คลิสต์กันครับ ว่าธุรกิจของเราเข้าข่ายเป็นธุรกิจประเภทเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามกฎหมาย หรือพูดง่ายๆก็คือยังเป็นธุรกิจยังต้องทำ RoPA หรือไม่ 

 

ประกาศจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนดประเภทของผู้ให้บริการที่มีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ออกเป็น 2 ประเภทดังนี้
 1. ผู้ให้บริการแก่บุคคลทั่วไปในการเข้าสู่อินเตอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอื่น เช่น
 • ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และการกระจายภาพและเสียง
 • ผู้ให้บริการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • ผู้ให้บริการเช่าระบบคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ
 • ผู้ให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ แอพพลิรเคชัน (ที่ทำให้ผู้คนติดต่อสื่อสารกันได้)
 • ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์
 • ผู้ให้บริการในฐานะตัวกลางในการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งมีสมาชิกของตัวเอง และไม่มีสมาชิกเป็นของตัวเอง

 

 1. ผู้ให้บริการในการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น
 • ผู้ให้บริการข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ
 • ผู้ให้บริการเก็บ หรือพักข้อมูลทั้งในรูปแบบชั่วคราวหรือถาวร
 • ผู้ให้บริการระบบดิจิทัล

 

แม้ธุรกิจ SMEs ที่ไม่เข้าข่ายเป็นผู้ให้บริการที่มีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามประกาศฯ ข้างต้น จะได้รับการยกเว้นการทำบันทึกรายการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือ RoPA อย่างไรก็ตาม มีข้อพึงระวังว่า ธุรกิจ SMEs ที่มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ก็จะไม่เข้าข่ายเป็นกิจการขนาดเล็กที่ได้รับการยกเว้นการทำ บันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Records of Processing Activity: RoPA)  ตามประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่องการยกเว้นการบันทึกรายการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการขนาดเล็ก พ.ศ. 2565 ดังกล่าว  ถึงแม้ธุรกิจ SMEs บางประเภทจะได้รับการยกเว้นการทำ RoPA แต่ SMEs ทุกประเภทยังคงต้องมีการจดบันทึกกิจกรรมการปฏิเสธการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลฯ และยังต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมาย PDPA อยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วในฐานะที่เป็น SMEs ควรเช็คในดีว่ากิจกรรมทางของธุรกิจของคุณเข้าข่ายเป็นธุรกิจประเภทใด พร้อมทั้งนำไปปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

หากชาว SME ยังมีข้อสงสัย หรือมีคำถามที่ไม่รู้จะปรึกษาใคร เราช่วยคุณได้ ! PDPA Thailand บริการที่ปรึกษา หรือบริการตรวจสอบ จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ pdpa.online.th

Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง

กว่า 6 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีข่าวการหลุดรั่วของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมาก ทั้งจากการกระทำของแฮกเกอร์ที่เข้ามาเจาะระบบ ทั้งจากการป้องกันการหลุดรั่วของข้อมูลส่วนบุคคลที่หละหลวม PDPA Thailand และวันนี้เป็นวันครบรอบ 1 นับจากวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่กฎหมาย PDPA มีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบ PDPA Thailand จึงรวบรวมเหตุการณ์สำคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 จนถึง พ.ศ.2566 มาให้ดูกัน     เมษายน 2561 ข้อมูลลูกค้า True Move H หลุดรั่ว ฐานข้อมูลลูกค้า Truemove H ที่สมัครซื้อซิมพร้อมมือถือผ่าน iTruemart หลุดรั่วจำนวน 64,000 ราย ที่มา https://www.beartai.com/news/it-thai-news/233905   กันยายน 2563 โรงพยาบาลสระบุรี ถูกแรนซัมแวร์โจมตี “โรงพยาบาลสระบุรี” ถูกไวรัสแรนซัมแวร์ แฮกฐานข้อมูลระบบบริการผู้ป่วย ทำให้ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลประวัติเก่าหรือให้บริการออนไลน์ได้ ที่มา https://www.sanook.com/news/8248818/   กุมภาพันธ์ 2564 ที่ว่าการอำเภอถลาง ใช้กระดาษรียูส ด้านหลังเป็นใบสำเนามรณบัตร สาวจดทะเบียนสมรส ได้ใบเสร็จพ่วงมรณบัตร สาเหตุจากการใช้กระดาษรียูสในการออกใบเสร็จ แต่เคสนี้เจ้าหน้าที่เผลอนำใบสำเนามรณบัตรมาใช้ ที่มา https://www.thairath.co.th/news/local/south/2543643   สิงหาคม 2564 Bangkok Airways ถูกแรนซัมแวร์โจมตี สายการบิน Bangkok Airways ถูกแรนซัมแวร์โจมตี คนร้ายลอบขโมยข้อมูลลูกค้าออกไปได้กว่า 100GB ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล, เพศ, สัญชาติ, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่ และอีเมล รวมถึงข้อมูลอื่นๆ เช่น
เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวไกลไปมากทำให้การดำเนินการต่าง ๆเป็นไปอย่างสะดวกมากขึ้น ตั้งแต่การเดินทางรวมถึงกระบวนการทำงานต่าง ๆ ซึ่งหนึ่งในองค์กรที่มีการนำวิทยาการนำมาใช้ ได้แก่ สถานพยาบาลนั่นเอง ซึ่งปัจจุบันนั้นมีนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความสะดวกสบาย เช่น ใช้หุ่นยนต์ในการส่งแฟ้มเอกสารระหว่างแผนก หรือการใช้ระบบต่างเพื่อรวบรวมข้อมูลคนไข้ไว้ที่เดียวกันเพื่อสะดวกต่อการค้นหา ซึ่งกระบวนการหนึ่งที่มีการใช้งานได้แก่ การส่งต่อรูปถ่าย ซึ่งปัจจุบันนั้นวัตถุประสงค์หลัก ๆในการส่งรูปถ่ายจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการรักษาหรือติดตามอาการของผู้ป่วย ทั้งนี้ มันมีข้อสังเกตว่า ข้อมูลรูปถ่ายคนไข้เป็นข้อมูลอ่อนไหวหรือไม่ และหากจำเป็นต้องมีการใข้ข้อมูลภาพถ่ายจะต้องใช้อย่างไรเพื่อให้สอดคล้องตามหลักของ PDPA ข้อมูลรูปถ่ายคนไข้ถือว่าเป็นข้อมูลอ่อนไหวหรือไม่ จากที่เราทราบกับข้อมูลอ่อนไหว ได้แก่ข้อมูลเกี่ยวกับ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลภาพถ่ายคนไข้นั้นถือได้ว่าเป็นข้อมูลสุขภาพ ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561 ที่นี้เมื่อทราบว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว จึงจำเป็นต้องมีแนวหรือหลักการเพื่อให้การใช้ข้อมูลรูปถ่ายเป็นไปตามหลักของ PDPA หากจำเป็นต้องใช้ ต้องทำอย่างไร โดยหลักการของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลควรใช้ข้อมูลตราบเท่าที่จำเป็น เช่นกัน การใช้ข้อมูลรูปถ่ายคนไข้ก็ควรจะต้องมีการใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นเช่นกัน โดยเมื่อจำเป็นต้องมีการเก็บมูล จำเป็นต้องมีการขอความยินยอมก่อน รวมถึงมีการแจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลภาพถ่ายคนไข้ ซึ่งการแจ้งประกาศนั้นอาจจะมีเป็นการแจ้งเป็นประกาศความเป็นส่วนตัวของ คนไข้หรือลูกค้าตามแต่กรณี ต่อมาในการใช้งานหรือประมวลผลควรใช้เท่าที่จำเป็นซึ่งได้แก่ใช้เพื่อรักษาหรือติดตามอาการเท่านั้น ไม่ควรใช้เพื่อเหตุอื่น ถามว่าการเอารูปถ่ายคนไข้ให้หมอท่านอื่นดูได้หรือไม่ เพราะบางครั้งหมอที่เป็นเจ้าของไข้นั้นอาจจำเป็นต้องมีการนำภาพคนไข้ เพื่อปรึกษากับหมอท่านอื่น ตัวอย่างเช่น กรณีคนไข้มารักษาสิว เมื่อทำการรักษาแล้วหากพบว่าบริเวณที่รักษามีปัญหาขึ้นมา กรณีเช่นนี้หากเป็นไปเพื่อการรักษาและติดตามอาการก็สามารถทำได้ แต่ต้องมีการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงความจำเป็นดังกล่าว โดยอาจจะสื่อสารผ่านตัวประกาศความเป็นส่วนตัวได้เช่นกัน นอกจากนี้แล้วนั้นหมอที่เป็นเจ้าของคนไข้ต้องมีความระมัดระวังในการเผยแพร่รูปถ่ายคนไข้ด้วย แม้จะมีการแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือคนไข้แล้วก็ตาม โดยหมอที่เป็นเจ้าของไข้นั้น ควรมีความระมัดระวังในการที่จะไม่เผยแพร่ภาพถ่ายคนไข้ดังกล่าวไปสู่หมอ รวมถึงบุคลกรทางการแพทย์ที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับคนไข้ให้รับทราบ นอกจากนี้ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องมีความระมัดระวังอย่างยิ่ง เนื่องจากในปัจจุบันนั้นวิทยาการด้านการสื่อสารสามารถส่งต่อข้อมูลดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะมาจากช่องทางอีเมล Messenger เป็นต้น ทั้งนี้เมื่อมีการส่งข้อมูลรูปถ่ายคนไข้ไป จำต้องมีคำนึงถึงความปลอดภัยด้วย ตัวอย่าง ไม่ควรส่งรูปถ่ายคนไข้ผ่านช่องทางการสื่อสารสาธารณะ เช่น Line เป็นต้น หรือหากจำเป็นต้องมีการส่งจริง ๆก็ควรมีมาตรการในการป้องกันการเข้าถึงด้วยตัวอย่างเช่น อาจจะมีการส่งข้อมูลโดยมีการเข้ารหัส โดยส่งรหัสดังกล่าวไปให้ปลายทางรับทราบพียบท่านเดียวเท่านั้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวถึงมือผู้รับจริง และมีเพียงแต่ผุ้รับรหัสเท่านั้นที่จะสามารถเปิดดูข้อมูลที่เข้ารหัสไว้ได้ โดยภาพรวมนั้นสถานพยาบาลมีกิจกรรมหลาย ๆกิจกรรมที่มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มี่ความอ่อนไหว เช่น กิจกรรมการนำภาพถ่ายคนไข้มาใช้เพื่อติดตามผลการรักษาคนไข้ ทั้งนี้สามรถทำได้แต่จำเป็นต้องมีแนวทางหรือกระบวนการบางอย่างมาเป็นมาตรฐานในการส่งต่อข้อมูล นอกจากจะเพื่อความปลอดภัยของคนไข้
จากบทความครั้งที่แล้ว เรื่อง Hotel reservation ไม่เกี่ยวกับ PDPA จริงหรือ ? ที่ได้มีการกล่าวถึงกระบวนการการจองที่พักในหลายรูปแบบ เช่น เว็บไซต์ เอเย่น walk-in ในวันนี้เราจะมากล่าวถึงกระบวนการที่ต่อเนื่องกันคือ กระบวนการการรับส่งจากสนามบินหรือสถานที่ต่างๆ ไปยังโรงแรม ในบางกรณีผู้เข้าพักบางท่านอาจมีความต้องการใช้บริการรถรับส่งเพื่อให้รับจากสนามบินมายังโรงแรมเพื่อความสะดวกของผู้เข้าพัก รูปแบบการรับส่งที่สนามบินโดยทั่วไปสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ Inhouse limousine คือ กรณีที่โรงแรมมีบริการรับส่งด้วยตัวเอง Outsource limousine คือ กรณีที่โรงแรมมีการจ้างบริษัทรับส่งภายนอก ให้ดำเนินการรับส่งผู้เข้าพักแทนโรงแรม ในกรณีที่โรงแรมมีบริการรับส่งด้วยตัวเอง (Inhouse limousine)  โดยทั่วไปข้อมูลของผู้เข้าพักจะถูกโรงแรมเก็บมาแล้วจากขั้นตอนการจองห้องพัก แต่อาจมีการนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อเป็นการยืนยันตัวผู้เข้าพักอีกครั้ง การนำข้อมูลมาใช้ในกระบวนการนี้ โรงแรมต้องมีการระบุวัตถุประสงค์นี้เข้าไปในประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าพัก (Privacy notice) และแจ้งให้ผู้เข้าพักทราบในขั้นตอนการรับจองห้องพัก หรือจะแจ้งอีกครั้งเพื่อเป็นการแจ้งย้ำให้ผู้เข้าพักทราบก็ย่อมทำได้ นอกจากนี้ การที่โรงแรมนำข้อมูลมาใช้ประมวลผลในกระบวนการนี้สามารถใช้ฐานสัญญา ตามมาตรา 24(3) ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้ เนื่องจากเป็นการจำเป็นเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอก่อนการเข้าทำสัญญาใช้บริการ ในกรณีที่โรงแรมมีการจ้างบริษัทรับส่งภายนอก ให้ดำเนินการรับส่งผู้เข้าพักแทนโรงแรม หรือ Outsource limousine ทางโรงแรมอาจจะมีการส่งรายชื่อของผู้ที่จะเข้าพักให้กับบริษัท Outsource limousine ซึ่งเป็นนิติบุคคลภายนอก เช่น ข้อมูล ชื่อ นามสกุล รายละเอียดการเดินทางและการเข้าพัก เป็นต้น การที่โรงแรมมีการจ้างบริษัทภายนอกให้ดำเนินการด้านการรับส่ง บริษัทรับส่งนั้นทำตามภายในนามหรือภายใต้คำสั่งโรงแรมนั้น บริษัท Outsource limousine จึงมีสถานะเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) ซึ่งตามมาตรา 40 วรรค 2 กำหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลมีหน้าที่ต้องจัดให้มีข้อตกลงระหว่างกัน เพื่อควบคุมการดำเนินการตามหน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น ระหว่าง โรงแรมกับบริษัท Outsource limousine  ควรมีการทำข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement : DPA)  ทั้งนี้เพื่อช่วยให้คู่สัญญาซึ่งเป็นผู้ประมวลผล ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การกำหนดวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การกำหนดมาตรฐานในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลและขอบเขตในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยรายละเอียดของข้อตกลงการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล
thThai

ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบ