ไทย/ENG

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

PDPA Thailand จัดทำ Website นี้ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาและใช้งาน พระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ตลอดจนกฎหมายระดับรองทั้งหมด รวมทั้งกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เรื่อง การยกเว้นการบันทึกรายการของผู้ควบคุมข้อมูล ส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการขนาดเล็ก พ.ศ. 2565
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕


เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายการ ของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาออกคำสั่งลงโทษปรับทางปกครองของ
คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ พ.ศ. 2565
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565
ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง
การพ้นจากตำแหน่ง และการดำเนินงานอื่นของคณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญ พ.ศ. 2565
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียงคำศัพท์และคำย่อตามลำดับตัวอักษรภาษาไทย (ก-ฮ)

หมวด ก     หมวด ข     หมวด ค     หมวด จ     หมวด ต
หมวด น     หมวด บ     หมวด ผ     หมวด พ     หมวด ร
หมวด ล     หมวด ว     หมวด ส     หมวด อ