PDPA Thailand มุ่งสร้างความเข้าใจด้าน กม.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แก่หน่วยงานการศึกษา

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : pornpilast.su

PDPA Thailand มุ่งสร้างความเข้าใจด้าน กม.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แก่หน่วยงานการศึกษา

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : pornpilast.su

ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร พร้อมทีม PDPA Thailand มุ่งสร้างความเข้าใจด้าน กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เข้าพบหน่วยงานการศึกษา 3 แห่ง หวังสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัด

PDPA Thailand เล็งเห็นความสำคัญด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กับสถานศึกษา เนื่องจาก พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือที่เราคุ้นหู ในชื่อ PDPA ของไทยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา นับเป็นเรื่องใหม่ของสังคมไทย และถือเป็นกฎหมายสำคัญที่ส่งผลกระทบกับเราทุกคน รวมไปถึงสะเทือนวงการการศึกษาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากสถาบันการศึกษามักมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ด้วย (บุคคลผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ) ซึ่งจะต้องมีกระบวนการในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ซับซ้อนกว่าการประมวลผลข้อมูลของบุคคลทั่วไป

โดยกฎหมาย PDPA จะเน้นไปที่การสร้างมาตรฐานให้กับองค์กรต่างๆ ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้นำไปใช้อย่างผิดกฎหมาย หรือลดการเกิดอุบัติเหตุรั่วไหลของข้อมูลฯ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง ข้อมูลสุขภาพ รวมถึงข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ เช่น IP address และ Cookie ID เป็นต้น 

ด้วยความสำคัญและผลกระทบของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีต่อสถาบันการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ผู้ก่อตั้งสื่อ PDPA Thailand และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาการดำเนินงานองค์กรตามกฎหมาย PDPA พร้อมทีมงาน จึงเดินทางเข้าพบ 3 หน่วยงานการศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับนี้ 

2 พฤศจิกายน 2565 – ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร พร้อมคณะ PDPA Thailand ได้เดินทางเข้าพบ นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลล พ.ศ.2562 หรือ PDPA โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นความสำคัญกับการส่งเสริมให้สถานศึกษาเอกชน ตระหนักในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย PDPA เนื่องจากเป็นประเภทขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับ “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” ในหลากหลายแง่มุม เช่น บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง บอร์ดบริหาร ผู้มาติดต่อ เป็นต้น จึงต้องมีการศึกษาหารือ เรื่องมาตรฐาน และจัดตั้งมาตรการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในความดูแลอย่างเหมาะสม รวมถึงเคารพและให้สิทธิที่พึงมีแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฯ

11 พฤศจิกายน 2565 – PDPA Thailand นำทีมโดย ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร พบปะหารือ ดร. นันทา หงวนตัด ซึ่งปัจจุบันรับตำแหน่ง ผู้รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย PDPA ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ สำหรับทุกองค์กร เพราะการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในรูปแบบออฟไลน์ หรือออนไลน์ หากมีการเก็บข้อมูลโดยไม่ถูกต้อง อาจมีความผิดตาม พ.ร.บคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ 

โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีวิสัยทัศน์เห็นความสำคัญในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย PDPA และมีนโยบายการจัดมาตรการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในความดูแลอย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมถึงให้สิทธิที่พึงมีแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฯ

21 พฤศจิกายน 2565 – PDPA Thailand และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด – ดร. อุดมธิปก ไพรเกษตร ได้เดินทางเข้าพบ นายอรรถพล สังขวาสี ตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแสดงความยินดีที่ได้รับตำแหน่งดังกล่าว รวมถึงแนะแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนำร่องให้กับสถานศึกษาทั่วประเทศ

PDPA Thailand หวังว่าหน่วยงานที่ทางเราได้เข้าพบและปรึกษาหารือเพื่อสร้างความตระหนักและเข้าใจเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกำหนดแนวทางการปฏิบัติตาม PDPA ให้กับหน่วยงานใต้กำกับดูแลได้อย่างถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น เราดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนช่วยในการยกระดับการคุ้มครองข้อมูลฯ ของคนในประเทศไทยเพื่อก้าวสู่ความปลอดภัยทางข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานโลก 

บริการของเรา

PDPA Consultant

บริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย การบริหารจัดการ กระบวนการทำงาน และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้เชี่ยวชาญ

PDPA Audit

ให้คำปรึกษา ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตรวจสอบการทำงาน กระบวนการบริหาร การจัดการ รวมถึงอบรมบุคลากรภายในองค์กรอย่างครบวงจร

DPO Services

บริการด้านเจ้าหน้าคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ DPO แก่คณะทำงานผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (DC) หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (DP) รวมถึงพนักงานภายในองค์กร

PDPA E-learning

หลักสูตรออนไลน์ที่ออกแบบเนื้อหาความรู้ด้าน PDPA อย่างครบถ้วนและครอบคลุม เข้าใจง่ายช่วยให้องค์กรเข้าใจPDPA อย่างง่ายดาย สะดวกประหยัดเวลา

PDPA Public Training

จัดอบรมและ Workshop กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเจาะลึก ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในดำเนินงานภายใต้กฎหมายได้อย่างถูกต้อง

PDPA Inhouse Training

บริการอบรมภายในด้วยหลักสูตรบรรยาย และ workshop ที่ออกแบบเฉพาะองค์กรของคุณ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล

บทความที่เกี่ยวข้อง