PDPA Thailand ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

PDPA Thailand ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

     🎉PDPA Thailand ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
          บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จํากัด (PDPA Thailand) นำโดย ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด
โดยได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา                                                                                                                                   ในเรื่อง “แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ.2566”
และ เรื่อง “แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2566”
     📌 สำหรับงานประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อ วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ