Our Blog

บทความบทความ ปี 2566

ปัญหาการให้ความคุ้มครองและใช้บังคับสิทธิที่จะถูกลืมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในมหาวิทยาลัยไทย

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
บทความบทความ ปี 2565

สิทธิที่จะถูกลืมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
บทความบทความ ปี 2565

พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการสื่อสารการตลาด

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
บทความบทความ ปี 2565

: รูปแบบที่เหมาะสมการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการบริหารภาครัฐภายใต้กรอบพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
บทความบทความ ปี 2565

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเครือข่ายสังคมออนไลน์: ศึกษากรณีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหลายราย

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
บทความบทความ ปี 2565

ความรับผิดชอบผู้ประกอบวิชาชีพ ภายใต้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
บทความบทความ ปี 2564

ปัญหากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อระบบฐานข้อมูลการประกันภัยในธุรกิจประกันวินาศภัย

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
บทความบทความ ปี 2564

ข้อพิจารณาการได้รับยกเว้นตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : กรณีศึกษากฎหมายของสหราชอาณาจักร

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
บทความบทความ ปี 2564

ผลกระทบทางลบอันเกิดจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสหภาพยุโรปและพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

บทความ

ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate interest) ใช้อย่างไร ตามกฎหมาย PDPA ?

ตามมา …

อ่านเพิ่มเติม >
บทความ

ประกาศคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ 2 ชุดแรก พร้อมตัดสินโทษปกครองหากละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA

หลังจ …

อ่านเพิ่มเติม >
บทความ

How to เขียน Data Processing Agreement (สัญญา DPA) เขียนอย่างไรให้ถูกหลัก PDPA

พ.ร.บ …

อ่านเพิ่มเติม >
บทความ

9 ขั้นตอน ทำ PDPA ยังไงให้ผ่านเกณฑ์ ( ฉบับง่าย !)

ตกลงต …

อ่านเพิ่มเติม >
บทความ

สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม สิทธิที่ทุกองค์กร ‘ต้องรู้ ‘ ก่อนผิด PDPA !

จาก พ …

อ่านเพิ่มเติม >
บทความ

Application โทรศัพท์มือถือของหน่วยงานท่าน…ทำผิด PDPA หรือเปล่า !?

&#822 …

อ่านเพิ่มเติม >
บทความ

ผู้ดูแล Website รู้ยัง!? ตั้งค่าอย่างไร ไม่ให้เผลอไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคล!

พ.ร.บ …

อ่านเพิ่มเติม >
บทความ

PDPA คนไทยต้องรู้ คุณครูต้องสอน สถานศึกษาต้องระวัง !

ด้วยก …

อ่านเพิ่มเติม >
บทความ

5 ถาม-ตอบ เคลียร์ใจเรื่องกฎหมาย PDPA

เนื่อ …

อ่านเพิ่มเติม >

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.