เปิดให้ดาวน์โหลดได้แล้ว ‼️ GUIDELINE แนวทางปฏิบัติ PDPA สำหรับ “งานบัญชี” ผปก.วิชาชีพบัญชี ได้ประโยชน์ 

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

เปิดให้ดาวน์โหลดได้แล้ว ‼️ GUIDELINE แนวทางปฏิบัติ PDPA สำหรับ “งานบัญชี” ผปก.วิชาชีพบัญชี ได้ประโยชน์ 

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

เปิดให้ดาวน์โหลดได้แล้ว ‼️ GUIDELINE แนวทางปฏิบัติ PDPA สำหรับ “งานบัญชี”

ผปก.วิชาชีพบัญชี ได้ประโยชน์ 

แนวปฏิบัติของสำนักงานทำบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

“ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี” ถือเป็นอีกหนึ่งวิชาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลของลูกค้า และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

โดย สภาวิชาชีพบัญชี จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ทั้งผู้ประกอบการสำนักงานบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี มีกระบวนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ข้อมูลภายในสำนักงาน ข้อมูลบุคคลของลูกค้าของสำนักงาน เป็นต้น

ซึ่งการดำเนินงานของสำนักงานบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี จึงอาจมีประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติในการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) อาจมีความเสี่ยง เสียค่าปรับ หากปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย PDPA

ดังนั้น เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี ให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฏหมาย PDPA สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะทำงานเพื่อศึกษาผลกระทบของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (คณะทำงานฯ) และ PDPA Thailand จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติของสำนักงานทำบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานบัญชีไทย สำนักงานสอบบัญชีไทย และสำนักงานบัญชีคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการกำหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติผิดกฎหมาย PDPA และสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการทำบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีอีกด้วย

ทั้งนี้ แนวปฏิบัติของสำนักงานทำบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ได้รวบรวมเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ในด้านกฎหมาย PDPA ที่สอดคล้องกับผู้ทำบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ทั้งหมด 5 บท ดังนี้

1. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2. แนวทางการดำเนินกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสำนักงานทำบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี
3. แนวทางด้านกระบวนการรองรับการใช้สิทธิและการบริหารจัดการเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
4. แนวทางด้านมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
5. แนวทางในการจัดทำเอกสารเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (แบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล)

 

สำหรับท่านที่สนใจสามารถ Download แนวปฏิบัติของสำนักงานทำบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ได้แล้ว
– แนวปฏิบัติของสำนักงานทำบัญชี >> https://tools.tfac.or.th/e-downloads/guest/index.php?id=321

– แนวปฏิบัติของสำนักงานสอบบัญชี >> https://tools.tfac.or.th/e-downloads/guest/index.php?id=322

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tfac.or.th/Article/Detail/168867

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ หวังว่าแนวปฏิบัติฉบับนี้ จะมีประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านทำบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี และสามารถทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ ท่านสามารถรับชมการสัมมนา “การทำความเข้าใจแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับสำนักงานบัญชี” ย้อนหลังได้ที่ https://fb.me/e/VBhBeCFa

และรับชมการสัมมนา “การทำความเข้าใจแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับสำนักงานสอบบัญชี” ย้อนหลัง ได้ที่ https://fb.me/e/13rcetsdd

Share :