เปิดให้ดาวน์โหลดได้แล้ว ‼️ GUIDELINE แนวทางปฏิบัติ PDPA สำหรับ “งานบัญชี” ผปก.วิชาชีพบัญชี ได้ประโยชน์ 

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

เปิดให้ดาวน์โหลดได้แล้ว ‼️ GUIDELINE แนวทางปฏิบัติ PDPA สำหรับ “งานบัญชี” ผปก.วิชาชีพบัญชี ได้ประโยชน์ 

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

เปิดให้ดาวน์โหลดได้แล้ว ‼️ GUIDELINE แนวทางปฏิบัติ PDPA สำหรับ “งานบัญชี” ผปก.วิชาชีพบัญชี ได้ประโยชน์  แนวปฏิบัติของสำนักงานทำบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

“ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี” ถือเป็นอีกหนึ่งวิชาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลของลูกค้า และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

โดย สภาวิชาชีพบัญชี จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ทั้งผู้ประกอบการสำนักงานบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี มีกระบวนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ข้อมูลภายในสำนักงาน ข้อมูลบุคคลของลูกค้าของสำนักงาน เป็นต้น ซึ่งการดำเนินงานของสำนักงานบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี จึงอาจมีประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติในการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) อาจมีความเสี่ยง เสียค่าปรับ หากปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย PDPA ดังนั้น เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี ให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฏหมาย PDPA สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะทำงานเพื่อศึกษาผลกระทบของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (คณะทำงานฯ) และ PDPA Thailand จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติของสำนักงานทำบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานบัญชีไทย สำนักงานสอบบัญชีไทย และสำนักงานบัญชีคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการกำหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติผิดกฎหมาย PDPA และสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการทำบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีอีกด้วย     ทั้งนี้ แนวปฏิบัติของสำนักงานทำบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ได้รวบรวมเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ในด้านกฎหมาย PDPA ที่สอดคล้องกับผู้ทำบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ทั้งหมด 5 บท ดังนี้ 1. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2. แนวทางการดำเนินกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสำนักงานทำบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี 3. แนวทางด้านกระบวนการรองรับการใช้สิทธิและการบริหารจัดการเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 4. แนวทางด้านมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 5. แนวทางในการจัดทำเอกสารเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (แบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล)     สำหรับท่านที่สนใจสามารถ Download แนวปฏิบัติของสำนักงานทำบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ได้แล้ว – แนวปฏิบัติของสำนักงานทำบัญชี >> https://tools.tfac.or.th/e-downloads/guest/index.php?id=321 – แนวปฏิบัติของสำนักงานสอบบัญชี >> https://tools.tfac.or.th/e-downloads/guest/index.php?id=322 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tfac.or.th/Article/Detail/168867 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ หวังว่าแนวปฏิบัติฉบับนี้ จะมีประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านทำบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี และสามารถทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ท่านสามารถรับชมการสัมมนา “การทำความเข้าใจแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับสำนักงานบัญชี” ย้อนหลังได้ที่ https://fb.me/e/VBhBeCFa และรับชมการสัมมนา “การทำความเข้าใจแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับสำนักงานสอบบัญชี” ย้อนหลัง ได้ที่ https://fb.me/e/13rcetsdd

บริการของเรา

PDPA Consultant

บริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย การบริหารจัดการ กระบวนการทำงาน และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้เชี่ยวชาญ

PDPA Audit

ให้คำปรึกษา ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตรวจสอบการทำงาน กระบวนการบริหาร การจัดการ รวมถึงอบรมบุคลากรภายในองค์กรอย่างครบวงจร

DPO Services

บริการด้านเจ้าหน้าคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ DPO แก่คณะทำงานผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (DC) หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (DP) รวมถึงพนักงานภายในองค์กร

PDPA E-learning

หลักสูตรออนไลน์ที่ออกแบบเนื้อหาความรู้ด้าน PDPA อย่างครบถ้วนและครอบคลุม เข้าใจง่ายช่วยให้องค์กรเข้าใจPDPA อย่างง่ายดาย สะดวกประหยัดเวลา

PDPA Public Training

จัดอบรมและ Workshop กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเจาะลึก ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในดำเนินงานภายใต้กฎหมายได้อย่างถูกต้อง

PDPA Inhouse Training

บริการอบรมภายในด้วยหลักสูตรบรรยาย และ workshop ที่ออกแบบเฉพาะองค์กรของคุณ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล