PDPA IN ACTION

PDPA in Action : Data Flow Diagram

Data Flow Diagram หรือ (DFD) คือแผนภาพกระแสข้อมูล เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เข้าใจกระบวนการทำงานขององค์กร การรับ-ส่งข้อมูล และการประสานงานในกิจกรรมต่าง ๆ

Fundamental of Personal : Data Protection (PDPA)

หลักสูตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เน้นให้เข้าใจความหมาย หลักการ ความสำคัญ ลักษณะโทษตาม PDPA

 

PDPA In Action : PDPA Documentation Preparation

เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นในฐานะ “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หรือ
“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”

PDPA In Action : 123 Case

Case Study ที่อาจเกิดขึ้นจริงในประเทศไทยที่เกี่ยวกับ Personal Data Protection Act 1998 หรือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

PDPA In Action : IT Management & Governance for IT

การบริหารจัดการสารสนเทศภายใต้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคลากรด้าน IT ทำให้รู้จักและเข้าใจการบริหารจัดการงานด้านสารสนเทศ

PDPA In Action : IT Management & Governance for Non IT

การบริหารจัดการสารสนเทศภายใต้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคลากรทั่วไป

 

PDPA In Action : Data Subject Access Request (DSAR) Management

DSAR ทำให้รู้จักและเข้าใจในเรื่องของการบริหารสิทธิของเจ้าของข้อมูลและสามารถจัดการกับคำร้องขอเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

PDPA for Internal Audit

กฎหมาย PDPA ที่ต้องรู้สำหรับ Auditor สามารถเตรียมความพร้อม วางแผน ตลอดจนลงมือตรวจสอบการทำงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละฝ่ายอย่างครอบคลุม

PDPA for HR

แนวทางในการปฏิบัติงานด้าน PDPA “ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์” ให้เป็นไปตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

PDPA for Management

แนวทางในการดำเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ”การบริหารจัดการองค์กร” ตลอดจนมีแนวทางในการดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

PDPA for SMEs

แนวทางในการปฏิบัติ และดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ”องค์กรวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

 

PDPA for E-Commerce

แนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA ในธุกิจ E-Commerce ที่ช่วยให้ผู้ที่ทำงานในฝ่ายขาย หรือผู้เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการทำงานได้อย่างเหมาะสม

 

PDPA for Digital Marketing

แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA ที่ Digital Marketing ควรรู้ เพื่อการใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสมและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ

PDPA for Sales Department

เมื่อพนักงานขายทำผิด PDPA ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ งานขายที่ต้องข้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมาก และเสี่ยงต่อการละเมิดหรือไม่เข้าใจถึงการรับมือกับการใช้สิทธิจากเจ้าของสิทธิ จะดีกว่าไหมถ้าฝ่ายขายจะเข้าใจเรื่อง PDPA อย่างถูกต้อง ทำแบบไหนผิดไม่ผิดกับ หลักสูตร PDPA for Sales Department

PDPA for Customer Relationship Management System (CRM)

CRM คืองานที่ต้องเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งและมีการใช้ข้อมูลส่วนตัวจำนวนมาก มีโอกาศที่เจ้าของข้อมูลจะข้อใช้สิทธิและลูกค้าคงไม่พอใจหากบริษัทของคุณไม่ทำตาม PDPA ไม่อยากเสียลูกค้าไปเพราะไม่เข้าใจ PDPA ต้องเรียน

PDPA for Tourism: Hotel

เมื่อการท่องเที่ยวกลับมาคึกคัก ธุรกิจการท่องเที่ยว และโรงแรมต้องรับมือกับการบังคับใช้ PDPA เตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในธุรกิจ หลักสูตร PDPA Tourism Series: Hotel and Resort พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาคการท่องเที่ยว: สำหรับธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท

PDPA for Tourism: Tour Operator and Travel Agent

หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซีรีส์การท่องเที่ยว :สำหรับบริษัทตัวแทนนำเที่ยวและบริษัทจัดนำเที่ยว PDPA Tourism Series: Travel Agents & Tour Operators เจาะประเด็นเรื่องการดำเนินกิจการอย่างไรให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบริษัทนำเที่ยวโดยเฉพาะด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ดเานการทำ PDPA โรงแรมและการท่องเที่ยวของไทย !

PDPA for Data Governance

หลักสูตรสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้ของการปกป้องสิทธิข้อมูลส่วนบุคคล และการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงขององค์กรที่จำเป็นในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้แก่สินทรัพย์ด้านข้อมูล แนะปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามการบังคับใช้กฎหมายของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

PDPA for Procurement Department

หลักสูตรเตรียมความพร้อม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับฝ่ายจัดซื้อ-จัดจ้าง หนึ่งในตัวการสำคัญในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ที่อาจะเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแบบไม่ทันรู้ตัว หลักสุตรนี้ช่วยคุณได้ ! PDPA for Procurement Department ลดความเสี่ยง และบริหารงานอย่างปลอดภัยภายใต้ พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

PDPA for Accounting Department

ลดความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับบทลงโทษและค่าปรับ จากPDPA ตลอดจนภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ด้วย PDPA for Accounting Department หลักสูตรเสริมความเข้าใจด้าน PDPA สำหรับฝ่ายการเงิน และบัญชีโดยเฉพาะ ด้วยผู้เชี่ยวชาญ และตรวจสอบด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

PDPA Lawful Basis: Consent

เก็บข้อมูลอ่อนไหว และข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้กับกิจกรรมการตลาด องค์กรเสี่ยงแบบไหน ต้องบริหารจัดการอย่างไร ด้วยหลักสูตร : พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กับ การใช้ฐานความยินยอม : การบังคับใช้ ความจำเป็น ความเสี่ยงและการบริหารจัดการ พร้อมกรณีศึกษา

PDPA Lawful Basis: Contract

องค์กรเสี่ยงแบบไหน ต้องบริหารจัดการอย่างไร เมื่อต้องใช้กรณี ฐานสัญญากับลูกค้า / คู่ค้า เคลียร์! จบ! ชัด! ทุกประเด็นฐานสัญญา พร้อมกรณีศึกษาแบบจัดเต็ม !

DSR (Data Subject Right)

หลักสูตรสอนขั้นตอนการบริหารจัดการสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เข้าใจหัวใจของการบริหารจัดการสิทธิของเจ้าของข้อมูลแบบเจาะลึก พร้อมไกด์ไลน์ฉบับเข้าใจง่าย ที่ถูกจัดทำแบบ PDPA Thailand โดยเฉพาะ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ และจัดทำ PDPA ให้กับองค์กรมาแล้วทั่วไทย !

Privacy Notice

หลักสูตรเทียบเท่าเรียนส่วนตัว หลักสูตร Privacy Notice (คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว) หลักสูตรแบบจับมือทำ !! สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ และตรวจสอบด้านกฎหมาย PDPA

Data Breach Management

หากเกิดการรั่วไหลของข้อมูลขึ้นมาต้องทำอะไรบ้าง !? กันไว้ดีกว่าแก้ ! กับหลักสูตร การจัดทำผังกระบวนการแจ้งเหตุในกรณีเกิดการรั่วไหลของข้อมูล พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา

RoPA (Record of Processing Activities)

หลักสูตรการจัดทำกิจกรรมประมวลผล (RoPA ) Keys สำคัญของด้วยเรื่อง จะผิด! ไม่ผิดPDPA ก็ตรงนี้ ! สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเป็นที่ปรึกษา ตรวจสอบด้าน PDPA โดยเฉพาะ !

PDPA for Private School

หลักสูตรการบริการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ โดยเฉพาะสถานศึกษา
ที่เสี่ยงต่อการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์มากที่สุด !

PDPA for Tutorial School and Professional Development School

หลักสูตรสำหรับสถานศึกษาโรงเรียนกวดวิชา พร้อมแนะแนววิธีการบริการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง เพิ่มความเชื่อใจ!

PDPA for Franchisee

หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ Franchisee ยิ่งเยอะยิ่งเสี่ยงโทษ PDPA !! แนะการบริการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างปลอดภัย รวมไปถึงกระบวนการที่จะทำให้เสี่ยงต่อการละเมิดหากเกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล

PDPA for Health Clinic

หลักสูตร PDPA for Health Clinic จะช่วยให้ผู้เรียน รู้จักและเข้าใจ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับงานหรือส่วนงานในสถานพยาบาล หรือคลินิกมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง รู้จักและเข้าใจกฎหมายที่นอกเหนือจาก PDPA แต่เกี่ยวข้องกับคลินิก รวมไปถึงกระบวนการที่กระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคล และบทลงโทษหากข้อมูลในองค์กรรั่วไหล!

PDPA for Dormitory and Apartment

หลักสูตรที่ใกล้ตัวที่สุด ! ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของ หรือผู้เช่าต้องทราบ ! กับหลังสูตร พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับหอพักและอพาร์ตเมนต์ ควรเก็บข้อมูลส่วนบุคคลแบบไหน อย่างไร พร้อมแนะกระบวนการจัดการข้อมูลแบบเห็นภาพชัดเจน !

OIA (Office of International Affairs) **Advance**

เจาะลึกด้านการจัดการแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เรียนเจาะลึกฉบับ Advance !! (แนะนำสำหรับผู้ที่มีฐานความรู้ OIA PDPA มาแล้ว)

PDPA Inhouse Training

PDPA Inhouse Training หลักสูตร PDPA พื้นฐาน

PDPA Inhouse Training หลักสูตร การจัดทำ แผนภาพกระแสข้อมูล

PDPA Inhouse Training หลักสูตร การจัดทำเอกสาร Document Preparation

PDPA Inhouse Training หลักสูตร PDPA สำหรับผู้บริหาร

PDPA Inhouse Training หลักสูตร PDPA สำหรับไอที

PDPA Inhouse Training หลักสูตร PDPA สำหรับภาครัฐ

 

PDPA Inhouse Training หลักสูตร PDPA พื้นฐาน พร้อม workshop

เตรียมความพร้อมสู่การเป็นคณะทำงานด้าน PDPA ในหน่วยงาน

PDPA Public Training

หลักสูตร PDPA พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540

หลักสูตร PDPA พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับ
ธุรกิจโรงแรม

 

หลักสูตร PDPA พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับธุรกิจยานยนต์

 

หลักสูตร PDPA : Fundamental of Personal Data Protection

 

หลักสูตร PDPA : Document Preparation

หลักสูตร PDPA : Data Flow Diagram

หลักสูตร PDPA : IT Management & Governance for IT for IT

 

หลักสูตร PDPA : IT Management & Governance for IT for Non IT

 

หลักสูตร PDPA : Data Subject Access Request (DSAR) Management

 

หลักสูตร PDPA : for Internal Audit