เตรียมความพร้อมสู่การเป็น DPO
กับหลักสูตร E-Learning โดย PDPA Thailand

ทำไมต้องเป็น PDPA Thailand

เราคือผู้บริการให้คำปรึกษา สอบทาน ฝึกอบรม และทดสอบ เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ Personal Data Protection Act. B.E. 2562 (2019) แก่องค์กรธุรกิจ ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ Core Trainer Team ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมากกว่า 50 ท่าน จากสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) การสนับสนุนด้านวิชาการจาก International Computer Driving License (ICDL) และการบริหารงานโดย บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด (DBC Group) ซึ่งนำทีมโดย ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญธุรกิจดิจิทัลกว่า 20 ปี

 • ศึกษา พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มานานกว่า 3 ปี นับตั้งแต่ยังเป็นร่างกฎหมายหนึ่งในผู้ให้บริการ PDPA รายแรกๆ ในประเทศไทย
 • บริการหลากหลายและครบวงจร สามารถเลือกสรรและปรับเปลี่ยนได้ตรงตามความต้องการของแต่ละองค์กร
 • ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน DDTI ชำนาญเรื่องกฎหมาย PDPA และมีองค์ความรู้ลงลึกเฉพาะด้าน อาชีพนักจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร  : 

 1. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ของหน่วยงาน
 2. ผู้ที่ถูกมอบหมายให้เป็น (DPO) หรือผู้ที่ต้องการมีอาชีพ เป็น (DPO)
 3. ผู้ที่ต้องการมีความรู้ความเข้าใจด้านเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ (DPO)

รายวิชาที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตร ผู้สอน รายละเอียดหลักสูตร เวลา (ชม.) สั่งซื้อสินค้า
1. Fundamental of Personal Data Protection (PDPA)

*ลดหน่อยภาษีได้ 250%

อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จะช่วยให้ท่านให้เข้าใจความหมาย หลักการ ความสำคัญ ลักษณะโทษตาม PDPA 4.08 ชม. สั่งซื้อสินค้า
2. Document Preparation

*ลดหน่อยภาษีได้ 250%

อาจารย์ สันต์ภพ พรวัฒนะกิจ หลักสูตร Document Preparation ที่จะช่วยให้ท่านรู้จักและเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของผู้ควบคุม ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมไปถึงการจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมายให้สอดคล้องกับ PDPA 3.73 ชม. สั่งซื้อสินค้า
3. PDPA for Management - ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร
- อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช
- อาจารย์สันต์ภพ พรวัฒนะกิจ
หลักสูตร PDPA for Management จะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจในเรื่องของการจัดการด้าน PDPA ในองค์กรซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ฝ่ายบริหารจะต้องเข้าใจและทราบวิธีการจัดการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นได้ด้วยความราบรื่นและเกิดความเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมาย PDPA 1.55 ชม. สั่งซื้อสินค้า
4. Data Flow Diagram อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช หลักสูตร Data Flow Diagram หรือ DFD เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เข้าใจกระบวนการทำงานขององค์กร อย่างรอบด้านและช่วยให้เห็นข้อบกพร่องหรือความเสี่ยงของข้อมูลที่อาจเกิดการรั่วไหลได้ 3.95 ชม. สั่งซื้อสินค้า
5. IT Management & Governance for Non IT อาจารย์ ผไท โฆษจันทร หลักสูตร IT Management & Governance for Non IT ที่จะช่วยให้ท่านรู้จักและเข้าใจในการบริหารจัดการงานด้านสารสนเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมากยิ่งขึ้น 4.22 ชม. สั่งซื้อสินค้า
6. Data Subject Access Request (DSAR) Management อาจารย์ ราเชน พาณิชย์ดี หลักสูตร Data Subject Access Request (DSAR) Management ที่จะช่วยให้ท่านเข้าใจในเรื่องของการบริหารสิทธิของเจ้าของข้อมูลและสามารถจัดการกับคำร้องขอเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 4.22 ชม. สั่งซื้อสินค้า
7. PDPA Lawful Basis: Consent อาจารย์ สันต์ภพ พรวัฒนะกิจ เก็บข้อมูลอ่อนไหว และข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้กับกิจกรรมการตลาด องค์กรเสี่ยงแบบไหน ต้องบริหารจัดการอย่างไร ด้วยหลักสูตร : พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กับ การใช้ฐานความยินยอม : การบังคับใช้ ความจำเป็น ความเสี่ยงและการบริหารจัดการ พร้อมกรณีศึกษา 3.30 ชม. สั่งซื้อสินค้า
8. PDPA Lawful Basis: Contract ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา องค์กรเสี่ยงแบบไหน ต้องบริหารจัดการอย่างไร เมื่อต้องใช้กรณี ฐานสัญญากับลูกค้า / คู่ค้า เคลียร์! จบ! ชัด! ทุกประเด็นฐานสัญญา พร้อมกรณีศึกษาแบบจัดเต็ม ! 2.30 ชม. สั่งซื้อสินค้า
9. Privacy Notice ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา หลักสูตรเทียบเท่าเรียนส่วนตัว หลักสูตร Privacy Notice (คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว) หลักสูตรแบบจับมือทำ !! สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ และตรวจสอบด้านกฎหมาย PDPA 2.45 ชม. สั่งซื้อสินค้า
10. Data Breach Management อาจารย์ ชไมพร วุฒิมานพ หากเกิดการรั่วไหลของข้อมูลขึ้นมาต้องทำอะไรบ้าง !? กันไว้ดีกว่าแก้ ! กับหลักสูตร การจัดทำผังกระบวนการแจ้งเหตุในกรณีเกิดการรั่วไหลของข้อมูล พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 2.30 ชม. สั่งซื้อสินค้า
11. RoPA (Record of Processing Activities) อาจารย์ ณัฏฐ์ ธนวนกุล หลักสูตรการจัดทำกิจกรรมประมวลผล (RoPA ) Keys สำคัญของด้วยเรื่อง จะผิด! ไม่ผิดPDPA ก็ตรงนี้ ! สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเป็นที่ปรึกษา ตรวจสอบด้าน PDPA โดยเฉพาะ ! 2.30 ชม. สั่งซื้อสินค้า

โปรโมชั่นสิทธิพิเศษ

 1. พิเศษสำหรับคุณ!!! ลดเหลือเพียง 22,990 บาท จากราคาเต็ม 33,000 บาท (ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)*
 2. สมัครในนามนิติบุคคล สามารถลดหน่อยภาษีได้ 250% (เฉพาะหลักสูตรที่ระบุ)
 3. วุฒิบัตรรับรองรายหลักสูตร (*เมื่อเข้าร่วมอบรมครบตามเงื่อนไข)
 4. วุฒิบัตรรับรององค์กร 

 

เงื่อนไขการสมัครเรียน

 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอรับใบเสนอราคา Line OA : PDPA Thailand
 2. ชำระเงินค่าลงทะเบียน และกรอกข้อมูลผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมแนบหลักฐานการชำระงิน เพื่อออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ได้ที่ลิงก์ 
 3. สถาบันฯ ยืนยันการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียดการเข้าอบรม 
 4. เพื่อติดตามข้อมูข่าวสารผู้เข้าร่วมอบรม เพิ่มเพื่อน Line OA : PDPA Thailand
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ช่องทางหลัก Line : @pdpathailand
FB Messenger : PDPA Thailand
Email : [email protected]
ติดต่อเจ้าหน้าที่ : 02-029-0707 ต่อ 1-3 หรือ 063-270-0553