รูปแบบการฝึกอบรมที่หลากหลาย เลือกได้ตามความเหมาะสมขององค์กร

In-House Training

   PDPA THAILAND เราคือผู้บริการให้คำปรึกษา สอบทาน ฝึกอบรม ทดสอบ เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ Personal Data Protection Act. 2562 (PDPA) แก่องค์กรธุรกิจ ภายใต้ความร่วมมือ ของเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ Core Trainer Team ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมากกว่า 50 ท่าน จากสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะ ดิจิทัล (DDTI) การสนับสนุนด้านวิชาการจาก International Computer Driving License (ICDL) และการบริหารงานโดย บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด (DBC) ซึ่งนำทีมโดย ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญธุรกิจดิจิทัลกว่า 20 ปี

 • ศึกษา พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มานานเกว่า 3 ปี นับตั้งแต่ยังเป็น

ร่างกฎหมายหนึ่งในผู้ให้บริการ PDPA รายแรก ๆ ในประเทศไทย

 • บริการหลากหลายและครบวงจร สามารถเลือกสรรและปรับเปลี่ยน ได้ตรงตามความต้องการ ของแต่ละองค์กร

 • ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน DDTI ชำนาญเรื่องกฎหมาย PDPA และมีองค์ความรู้ลงลึกเฉพาะด้าน เช่น HR, Sales and Marketing, Operation, IT Management, Procurement, etc.

 1. เหมาะกับพนักงานในองค์กรทุกฝ่าย ทุกแผนก ที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
 2. หัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้บริหารองค์กร
 1. บริษัททำเรื่อง PDPA มาตั้งแต่ปี 2559 เมื่อมีการร่างกฎหมาย PDPA
 2. การจัดอบรมให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนมากกว่า 100 ราย
 3. เราให้คำปรึกษาเพื่อเตรียมการด้าน PDPA มาแล้วหลายบริษัท
 4. เรามีการทำ Audit ให้กับบริษัทที่เตรียมการเรื่อง PDPA มาแล้ว
 5. เรียนจบได้รับวุฒิบัตรรับรองระดับองค์กรและบุคคล การันตีความรู้ด้าน PDPA
 1. วิทยากรทุกคนได้รับวุฒิบัตรจาก ICDL PDPA และ หลักสูตร Train The Trainer จาก DDTI
 2. วิทยากรทุกผ่านการเป็นวิทยากรให้หน่วยงานต่างๆ มากกว่า 100 องค์กร
 3. วิทยากรทุกคนผ่านการเป็นที่ปรึกษาด้าน PDPA และการเป็น Auditor ด้าน PDPA ให้กับหน่วยงานต่างๆแล้ว
 1. Certificate สำหรับองค์กร
 2. วุฒิบัตรรับรองรายบุคคล (สำหรับผู้ผ่านการอบรม)
 3. สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษี 250%*
 4. PDPA Thailand Board Game

*สำหรับหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

PDPA In-house Training เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับองค์กร ที่มองหาวิทยากร เข้าไปให้ความรู้ PDPA ด้านต่าง ๆ โดยเริ่มตั้งแต่ปูพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ ตามสายงาน ตามบริบทขององค์กร 

ลำดับ

ชื่อหลักสูตร

ระยะเวลา

อบรม

1Fundamental of Personal Data Protection ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล1 วัน
2PDPA Documentation Preparation  1 วัน
3

PDPA Data Flow Diagram (DFD)

แผนภาพกระแสข้อมูล

1 วัน
4IT Management & Governance for IT การบริหารจัดการสารสนเทศภายใต้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคลากรด้าน IT1 วัน
5PDPA for HR กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับงานบริหารทรัพยากรมนุษย์1 วัน
6PDPA for Sale พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับฝ่ายขาย1 วัน
7PDPA for Marketing Today พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการตลาดปัจจุบัน1 วัน
8PDPA for E-commerce Trading พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการซื้อขายผ่านระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์1 วัน
9PDPA for Customer Relationship Management system (CRM) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับระบบบริหารและจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 1 วัน
10PDPA lawful basis: Consent เจาะลึกฐานประมวลผลความยินยอม1 วัน
11PDPA for Data Governance พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลภาครัฐ1 วัน
12

“การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานภาครัฐ″ หลักสูตรพื้นฐาน

1 วัน
13PDPA for Multi-Level Marketing พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ประกอบธุรกิจเครือข่าย1 วัน
14PDPA for Direct selling พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ประกอบธุรกิจขายตรง1 วัน
15

PDPA Record of Processing Activity (RoPA) and workshop 

หลักสูตรบันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมเวิร์คชอป

2 วัน
16การเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นคณะทำงานด้าน PDPA ในองค์กร4 วัน
17 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้บริหาร3 ชม. – 1 วัน
18Data Protection Officer : DPO หลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล5 วัน 
19การบริหารและผลักดัน PDPA ในองค์กร 2 วัน
20Privacy by design & default การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตั้งแต่กระบวนการออกแบบ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้น 3 วัน

E-learning

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Facebook Messenger

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Line

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Facebook: PDPA Thailand
Tel: 061-024-7897 (คุณธิดา)