รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร ผู้สอน รายละเอียดหลักสูตร เวลา
(ชม.)
สั่งซื้อสินค้า

1. Fundamental of Personal Data Protection (PDPA)
อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช
หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จะช่วยให้ท่านให้เข้าใจความหมาย หลักการ ความสำคัญ ลักษณะโทษตาม PDPA
4.08 ชม.

2. Document Preparation
อาจารย์ สันต์ภพ พรวัฒนะกิจ
หลักสูตร Document Preparation ที่จะช่วยให้ท่านรู้จักและเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของผู้ควบคุม ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมไปถึงการจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมายให้สอดคล้องกับ PDPA
3.73 ชม.3. PDPA for SMEs
- ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร
- อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช
- อาจารย์สันต์ภพ พรวัฒนะกิจ
หลักสูตร PDPA for SMEs จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร SMEs ให้เป็นไปตามกฎหมาย PDPA ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
1.37 ชม.

4. PDPA for Management
- ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร
- อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช
- อาจารย์สันต์ภพ พรวัฒนะกิจ
หลักสูตร PDPA for Management จะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจในเรื่องของการจัดการด้าน PDPA ในองค์กรซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ฝ่ายบริหารจะต้องเข้าใจและทราบวิธีการจัดการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นได้ด้วยความราบรื่นและเกิดความเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมาย PDPA
1.55 ชม.

5. PDPA for HR
อาจารย์ มยุรี ชวนชม
หลักสูตร PDPA for HR ที่จะช่วยให้ผู้เรียน รู้จักและเข้าใจในเรื่อง PDPA ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่เรื่องการสรรหาว่าจ้าง การเก็บข้อมูลพนักงาน ตลอดจนถึงเมื่อพนักงานลาออกและสิ้นสุดการทำงาน
2.33 ชม.

6. 123 Case
ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา
หลักสูตร 123 case เป็นคอร์สอบรมกรณีศึกษาซึ่งอาจเกิดขึ้นจริงในประเทศไทย ที่เกี่ยวกับ Personal Data Protection หรือการคุ้มครองครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ได้จริง
12.11 ชม.

7. Data Flow Diagram
อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช
หลักสูตร Data Flow Diagram หรือ DFD เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เข้าใจกระบวนการทำงานขององค์กร อย่างรอบด้านและช่วยให้เห็นข้อบกพร่องหรือความเสี่ยงของข้อมูลที่อาจเกิดการรั่วไหลได้
3.95 ชม.

8. IT Management & Governance for IT
อาจารย์ ผไท โฆษจันทร
หลักสูตร IT Management & Governance for IT ที่จะช่วยให้ท่าน รู้จักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกับความปลอดภัยทางด้านข้อมูล รู้จักการบริหารจัดการ และการกำกับดูแล ของระบบสารสนเทศ รวมไปถึงาน Audit
4.22 ชม.

9. IT Management & Governance for Non IT
อาจารย์ ผไท โฆษจันทร
หลักสูตร IT Management & Governance for Non IT ที่จะช่วยให้ท่านรู้จักและเข้าใจในการบริหารจัดการงานด้านสารสนเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมากยิ่งขึ้น
4.22 ชม.

10. Data Subject Access Request (DSAR) Management
อาจารย์ ราเชน พาณิชย์ดี
หลักสูตร Data Subject Access Request (DSAR) Management ที่จะช่วยให้ท่านเข้าใจในเรื่องของการบริหารสิทธิของเจ้าของข้อมูลและสามารถจัดการกับคำร้องขอเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
4.22 ชม.


11. Internal Audit
-อาจารย์ทรงพล หนูบ้านเกาะ
-อาจารย์กฤตพล ศรีระษา
หลักสูตร Internal Audit ที่จะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจในเรื่องของการตรวจสอบภายในองค์กรให้เป็นไปตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสามารถวางแผนการตรวจสอบภายใน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3.60 ชม.

12. PDPA for E-Commerce
อาจารย์ วรวุฒิ สายบัว
หลักสูตร PDPA for E-Commerce จะช่วยให้ผู้เรียนที่ทำงานในฝ่ายขาย หรือผู้เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการทำงานได้อย่างเหมาะสมตามกฎหมาย PDPA
2.09 ชม.

13. PDPA for Digital Marketing
อาจารย์ ศิริพัฒน์ กล่ำกลิ่น
หลักสูตร PDPA for Digital Marketing จะช่วยให้ผู้เรียนที่ทำงานในฝ่ายการตลาดหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการทำงานได้อย่างเหมาะสมตามกฎหมาย PDPA
1.57 ชม.

14. PDPA for Sales Department
อาจารย์ นทิตา ฉายะโอภาส
เมื่อพนักงานขายทำผิด PDPA ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ งานขายที่ต้องข้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมาก และเสี่ยงต่อการละเมิดหรือไม่เข้าใจถึงการรับมือกับการใช้สิทธิจากเจ้าของสิทธิ จะดีกว่าไหมถ้าฝ่ายขายจะเข้าใจเรื่อง PDPA อย่างถูกต้อง ทำแบบไหนผิดไม่ผิดกับ หลักสูตร PDPA for Sales Department
3.00 ชม.

15. PDPA for Accounting Department
อาจารย์ นภัสสรณ์ วุฒิโรจน์รังษี
ลดความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับบทลงโทษและค่าปรับ จากPDPA ตลอดจนภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ด้วย PDPA for Accounting Department หลักสูตรเสริมความเข้าใจด้าน PDPA สำหรับฝ่ายการเงิน และบัญชีโดยเฉพาะ ด้วยผู้เชี่ยวชาญ และตรวจสอบด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
3.00 ชม.

16. PDPA for Procurement Department
อาจารย์ พัชรานันต์ ยิ้มสำราญ
หลักสูตรเตรียมความพร้อม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับฝ่ายจัดซื้อ-จัดจ้าง หนึ่งในตัวการสำคัญในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ที่อาจะเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแบบไม่ทันรู้ตัว หลักสุตรนี้ช่วยคุณได้ ! PDPA for Procurement Department ลดความเสี่ยง และบริหารงานอย่างปลอดภัยภายใต้ พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2.30 ชม.

17. PDPA for Customer Relationship Management System (CRM)
อาจารย์ สถาพร ฉายะโอภาส
CRM คืองานที่ต้องเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งและมีการใช้ข้อมูลส่วนตัวจำนวนมาก มีโอกาศที่เจ้าของข้อมูลจะข้อใช้สิทธิและลูกค้าคงไม่พอใจหากบริษัทของคุณไม่ทำตาม PDPA ไม่อยากเสียลูกค้าไปเพราะไม่เข้าใจ PDPA ต้องเรียน
2.45 ชม.

18. PDPA Lawful Basis: Consent
อาจารย์ สันต์ภพ พรวัฒนะกิจ
เก็บข้อมูลอ่อนไหว และข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้กับกิจกรรมการตลาด องค์กรเสี่ยงแบบไหน ต้องบริหารจัดการอย่างไร ด้วยหลักสูตร : พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กับ การใช้ฐานความยินยอม : การบังคับใช้ ความจำเป็น ความเสี่ยงและการบริหารจัดการ พร้อมกรณีศึกษา
3.30 ชม.

19. PDPA Lawful Basis: Contract
ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา
องค์กรเสี่ยงแบบไหน ต้องบริหารจัดการอย่างไร เมื่อต้องใช้กรณี ฐานสัญญากับลูกค้า / คู่ค้า เคลียร์! จบ! ชัด! ทุกประเด็นฐานสัญญา พร้อมกรณีศึกษาแบบจัดเต็ม !
2.30 ชม.

20. DSR (Data Subject Right)
อาจารย์ ไพศาล สามิภัตย์
หลักสูตรสอนขั้นตอนการบริหารจัดการสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เข้าใจหัวใจของการบริหารจัดการสิทธิของเจ้าของข้อมูลแบบเจาะลึก พร้อมไกด์ไลน์ฉบับเข้าใจง่าย ที่ถูกจัดทำแบบ PDPA Thailand โดยเฉพาะ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ และจัดทำPDPA ให้กับองค์กรมาแล้วทั่วไทย !
2.30 ชม.

21. Privacy Notice
ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา
หลักสูตรเทียบเท่าเรียนส่วนตัว หลักสูตร Privacy Notice (คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว) หลักสูตรแบบจับมือทำ !! สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ และตรวจสอบด้านกฎหมาย PDPA
2.45 ชม.

22. Data Breach Management
อาจารย์ ชไมพร วุฒิมานพ
หากเกิดการรั่วไหลของข้อมูลขึ้นมาต้องทำอะไรบ้าง !? กันไว้ดีกว่าแก้ ! กับหลักสูตร การจัดทำผังกระบวนการแจ้งเหตุในกรณีเกิดการรั่วไหลของข้อมูล พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา
2.30 ชม.

23. RoPA (Record of Processing Activities)
อาจารย์ ณัฏฐ์ ธนวนกุล
หลักสูตรการจัดทำกิจกรรมประมวลผล (RoPA ) Keys สำคัญของด้วยเรื่อง จะผิด! ไม่ผิดPDPA ก็ตรงนี้ ! สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเป็นที่ปรึกษา ตรวจสอบด้าน PDPA โดยเฉพาะ !
2.30 ชม.

24. PDPA for Private School
อาจารย์ สุพิชญา เอกยะติ
หลักสูตรการบริการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ โดยเฉพาะสถานศึกษา ที่เสี่ยงต่อการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์มากที่สุด !
4.00 ชม.

25. PDPA for Tutorial School and Professional Development School
อาจารย์ สุพิชญา เอกยะติ
หลักสูตรสำหรับสถานศึกษาโรงเรียนกวดวิชา พร้อมแนะแนววิธีการบริการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง เพิ่มความเชื่อใจ!
3.45 ชม.

26. PDPA for Franchisee
อาจารย์ มยุรี ชวนชม
หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ Franchisee ยิ่งเยอะยิ่งเสี่ยงโทษ PDPA !! แนะการบริการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างปลอดภัย รวมไปถึงกระบวนการที่จะทำให้เสี่ยงต่อการละเมิดหากเกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล
3.00 ชม.

27. PDPA for Health Clinic
อาจารย์ กฤตพล ศรีระษา
หลักสูตร PDPA for Health Clinic จะช่วยให้ผู้เรียน รู้จักและเข้าใจ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับงานหรือส่วนงานในสถานพยาบาล หรือคลินิกมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง รู้จักและเข้าใจกฎหมายที่นอกเหนือจาก PDPA แต่เกี่ยวข้องกับคลินิก รวมไปถึงกระบวนการที่กระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคล และบทลงโทษหากข้อมูลในองค์กรรั่วไหล!
2.30 ชม.

28. PDPA for Tourism: Hotel
อาจารย์ สุกฤษ โกยอัครเดช
เมื่อการท่องเที่ยวกลับมาคึกคัก ธุรกิจการท่องเที่ยว และโรงแรมต้องรับมือกับการบังคับใช้ PDPA เตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในธุรกิจ หลักสูตร PDPA Tourism Series: Hotel and Resort พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาคการท่องเที่ยว: สำหรับธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท
3.00 ชม.

29. PDPA for Tourism: Tour Operator and Travel Agent
อาจารย์ สุกฤษ โกยอัครเดช
หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซีรีส์การท่องเที่ยว :สำหรับบริษัทตัวแทนนำเที่ยวและบริษัทจัดนำเที่ยว PDPA Tourism Series: Travel Agents & Tour Operators เจาะประเด็นเรื่องการดำเนินกิจการอย่างไรให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบริษัทนำเที่ยวโดยเฉพาะด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ดเานการทำ PDPA โรงแรมและการท่องเที่ยวของไทย !
3.00 ชม.

30. OIA (Office of International Affairs) **Advance**
ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา
เจาะลึกด้านการจัดการแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เรียนเจาะลึกฉบับ Advance !! (แนะนำสำหรับผู้ที่มีฐานความรู้ OIA PDPA มาแล้ว)
2.30 ชม.

31. PDPA for Data Governance
รศ.ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย
หลักสูตรสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้ของการปกป้องสิทธิข้อมูลส่วนบุคคล และการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงขององค์กรที่จำเป็นในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้แก่สินทรัพย์ด้านข้อมูล แนะปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามการบังคับใช้กฎหมายของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2.45 ชม.

32. PDPA for Dormitory and Apartment
อาจารย์ รักติ ญวนกระโทก
หลักสูตรที่ใกล้ตัวที่สุด ! ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของ หรือผู้เช่าต้องทราบ ! กับหลังสูตร พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับหอพักและอพาร์ตเมนต์ ควรเก็บข้อมูลส่วนบุคคลแบบไหน อย่างไร พร้อมแนะกระบวนการจัดการข้อมูลแบบเห็นภาพชัดเจน !
3.00 ชม.